facebook
Ivarsson og Norlander i studio
Ivarsson og Norlander i studio

VURDERING FOR LÆRING

«Det er veldig viktig å ha en god prosess på dette med vurdering, men av og til kan det være litt komplekst å finne de gode måtene å gjøre det på», mener Marita Ivarsson Elverum, lektor i estetiske fag ved Narvik videregående skole. Utsagnet sier noe om de utfordringene læreren står ovenfor i spennet mellom Forskrift til opplæringsloven, kap. 3, og de konkrete tiltakene som må gjøres for at hver enkelt elev skal oppleve vurdering som en meningsfull og utviklende del av læringsprosessen. 

Gjennom Udirs nasjonale satsing på vurdering for læring rettes det ulike blikk på vurderingspraksis i mange forskjellige fag.  Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har tidligere, på oppdrag fra Udir, satt i gang tiltak for å bedre vurderingskompetansen i kunstfagene blant høgskole og universitetsansatte. Dette resulterte i publikasjonen Bedre vurdering i kunstfagene. Vurdering for læring belyses også bredt i det fagdidaktiske tidsskriftet Form, nr.5, 2016. Nå ønsker KKS å løfte fram flere ulike typer vurderingsressurser. Tilsammen håper KKS de ulike ressursene kan fungere som nyttige verktøy, samtidig som det skapes debatt og refleksjon rundt det viktige arbeidet med vurdering i kunst og kulturfagene. Marita I. Elverum og Kristine Norlander reflekterer over egen vurderingspraksis og deler erfaringeri tre korte filmsnutter.

Vi møter Marita Ivarsson Elverum igjen sammen med Kristine Norlander når de generøst deler hverdagserfaringer og refleksjoner i tre korte filmsnutter som omhandler underveisvurdering, egenvurdering og formativ vurdering knyttet til en spesifikk oppgave. Gjennom samtalene mellom disse to berøres vesentlige og særlige utfordringer for de skapende fagene. «Når man nå får satt fokus på underveisvurdering fremfor sluttvurdering, altså det formative fremfor det summative, så åpner det for mye større vektlegging av den kreative prosessen», mener Norlander. De to drøfter også hvordan man kan vurdere kreativitet og kreative deler av en arbeidsprosess, f.eks. ideutviklingsfasen.

Kreativitet og måling av kreativitet belyses spesifikt av førsteamanuensis ved HiOA, Ingeborg Stana. I artikkelen Om kreativitet henvises det til Meld. St. 28 Fag-Fordypning-Forståelse, der kompetanse innen kreativitet, innovasjon, problemløsning og samarbeidsevne anses som vesentlige for å løse fremtidens utfordringer. Stana presenterer bl.a. hva vi legger i begrepet kreativitet og hvordan vi kan fremme og måle kreative ferdigheter i skolen.

Et konkret eksempel på hvordan kreativitet forsøkes målt finner vi ved Markaplassen skole i Trondheim. I valgfaget sal og scene inngår kreativitet som ett av fire områder skolen har valgt å fokusere på. Basert på kompetansemålene er det utarbeidet kriterier for måloppnåelse på fire ulike nivå: Nybegynner, under utvikling, kompetent og fremragende. Faglærer Ingrid E. Kummeneje mener likevel vurdering er utfordrende og at det er en vanskelig oppgave å finne målbare kriterier for skapende arbeid.

Musikklærer Vidar Sæther ved Fagerlia videregående skole i Ålesund deler noen av Kummenejes synspunkter i fagartikkelen Vurdering i musikkfaget. Sæther skriver at det kan være vanskelig å være konkret i vurderingsarbeidet når det handler om personlig uttrykk og skaperevne. Han understreker betydningen av å utvikle et godt og presist språk slik at lærere og elever har felles forståelse for kvalitet i faget. Videre påpeker han betydningen av at kriteriene helt konkret beskriver hva som skal være observerbart på hvert nivå. Fagartikkelen Vurdering i musikkfaget har fagovergripende relevans.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen vil fortsette å fokusere på god vurderingspraksis i kunst og kulturfagene. I tiden framover vil senteret publisere nye og aktuelle ressurser for lærere på alle trinn i grunnopplæringen. Samtidig minner vi om at undervisningsopplegg i våre ressursbaser er kvalitetssikret også i forhold til vurdering.

Lenke til Nyhetsarkiv