facebook
Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag- Fordypning - Forståelse
Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag- Fordypning - Forståelse

SKUFFENDE AT KOMPETANSEKRAVET TIL LÆRERE IKKE FORESLÅS INNFØRT

Kompetansekrav til lærere som skal undervise i de estetiske fagene på barne- og mellomtrinnet er et av de viktigste tiltakene som bør innføres for å styrke de estetiske fagene i opplæringen, mener senterleder Kirsti Saxi

Utdanning og forskningskomiteen la fram sin tilråding til Stortinget den 5.10.2017 til Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag- Fordypning - Forståelse.

I komiteens tilrådning foreslår man at Stortinget ber regjeringen sørge for at kunst- og håndverk beholdes som et samlet fag. Det er vi godt fornøyde med. Fagets styrke ligger i skjæringspunktet mellom ånd og hånd, hvor elevene i arbeidet med å designe produkter kan bruke det beste fra kunsten og det beste fra håndverket. Dette krever kompetente lærere fra 1.trinn i grunnskolen.

Kunnskapsministeren påpekte i sin presentasjon av Stortingsmelding nr.28 Fag- Fordypning - Forståelse om innholdet i fremtidens skole i april i år, at mye av undervisningen i musikk og kunst og håndverk ble gjort av lærere uten fordypning i fagene. Han mente derfor at det bør vurderes å stilles kompetansekrav for de nye lærerne.

I komiteens tilråding var det bare Senterpartiet som i forslaget fra mindretall fremmet forslag om innføring av kompetansekrav for lærere som skal undervise i praktisk-estetiske fag. I komiteens tilråding står det: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Planen må også omhandle rekruttering av kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene.» Dette viser at komiteen ønsker å styrke disse fagene, men at de ikke er villig til å sette et kompetansekrav til lærere, som skal undervise i disse fagene i denne omgangen.

Etter min mening er kompetansekrav til lærere som skal undervise i de estetiske fagene på barne- og mellomtrinnet, et av de viktigste tiltakene som bør innføres for å styrke de estetiske fagene i opplæringen. Dette var skuffende. Et slikt krav ville også fått konsekvenser for lærerutdanningen. Da måtte praktisk-estetisk fag blitt obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen.

Kirsti Saxi
senterleder

Kirsti Saxi

Aktuelle lenker:
Komiteens tilråding
Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse

 

Lenke til Nyhetsarkiv