facebook
Illustrasjonsfoto: KKS
Illustrasjonsfoto: KKS

VI ER BEKYMRET!

Stor bekymring for nedleggelsen av kunst- og kulturfagene i de videregående skolene. 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) er svært bekymret for nedleggelsen av kunst- og kulturfagene i de videregående skolene. Vi ser at elevene får stadig færre muligheter for å velge utdanning innen kunst- og kulturfagene. Dette er noe som skjer over hele landet, og er svært bekymringsfullt.

KKS er bekymret for at grunnleggende kompetanse innen arkitektur, design, musikk, dans, drama og visuell kunst blir vanskelig tilgjengelig for ungdom. Rekrutteringen til kunst- og håndverksyrker som for eksempel interiørkonsulenter, blomsterdekoratører og gullsmeder kan bli problematisk i årene som kommer fordi få elever velger disse fagområdene i videregående skole. Men hvorfor skjer det?  Kunst- og kulturfagene har hatt lav prioritet i norsk skole de siste 15 årene. Resultatet av dette er at musikk og kunst- og håndverksfagene i skolen er blitt nedprioritert, og lærere uten faglig fordypning settes til å gi elevene opplæring i fagene. Samtidig ser vi at det innen videregående opplæring legges ned studietilbud innen programområder som rekrutterer til design- og håndverksyrker det er stort behov for. Dette er en ond sirkel som kan resultere i mangel på faglært arbeidskraft innen enkelte bransjer i store deler av landet. Stortinget har nylig avlevert sine merknader til St. meld. nr.28 som omhandler innholdet i fremtidens skole. Der uttrykte samtlige politikere bekymring for de praktisk estetiske fagene i skolene. Flertallet i Stortinget la derfor frem et forslag om at regjeringen måtte komme tilbake til Stortinget med en plan om hvordan regjeringen vil styrke disse fagene i framtidens skole.

Utdanningsdirektoratet har foreslått noen endringer i strukturen innen yrkesfaget Vg1 design og håndverk, men saken er ute på høring og det er fortsatt usikkert om dette studietilbudet blir endret. I forslag til strukturendringer sier Utdanningsdirektoratet at man ønsker programfag i videregående skole, som er mer rettet inn mot arbeidsplasser det er behov for i fremtiden, og som det dermed er enklere å få lærlingeplasser i.

Vi vet at det er et stort behov for faglært arbeidskraft innen mange av kunst- og håndverksyrkene som vi er bekymret for vil bli lagt ned av mangel på faglært arbeidskraft

Skal vi fortsatt ha kunst- og håndverksyrker i fremtiden, må fylkespolitikerne tenke langsiktig, før de legger ned disse programfagene. I dag tappes de i begge ender fordi få ser konsekvensene dette får for disse yrkene i fremtiden.

 

Kirsti Saxi

Senterleder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Lenke til Nyhetsarkiv