facebook
Kirsti Saxi, senterleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen sammen med Mona Fagerås, stortingsrepresentant
Kirsti Saxi, senterleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen sammen med Mona Fagerås, stortingsrepresentant

Etterlyser handlingsplan for praktiske og estetiske fag

Mona Fagerås, stortingsrepresentant (SV) for Nordland i utdannings- og forskningskomiteen, har sendt et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsministeren hvor hun etterlyser en handlingsplan for å styrke de praktiske og estetiske fagene. Dette kommer etter at Fagerås i september hadde et møte med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Manglende handlingsplan var et av temaene på møtet. 

Stortinget ba i 2016 regjeringen om å "komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Planen må også omhandle rekruttering av kvalifiserte lærere til de praktisk-estetiske fagene."  Det er dette Fagerås nå etterlyser. 

Midler til videreutdanning

Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har uttalt at regjeringen har bevilget midler til videreutdanning for lærere i praktisk-estetiske fag for å kunne stille kompetansekrav for undervisning i disse fagene på sikt. En stor andel av lærere som underviser i blant annet kunst og håndverk mangler faglig fordypning. Fagerås etterlyser nå en handlingsplan, og stiller spørsmål om når denne vil bli fremmet på Stortinget. I tillegg ber stortingsrepresentanten også om tilbakemelding på hvordan prosessen har vært og om kunnskapsministeren har vektlagt faglige innspill fra sektoren i arbeidet med å utarbeide planen.  

Innspill til Utdanningsdirektoratets utredning om de praktiske og estetiske fagene

Våren 2017 sendte Kunnskapsdepartementet (KD) ut et åpent spørsmål til en rekke interesseorganisasjoner for fagene musikk, kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving. Spørsmålet lød «Hvordan kan vi styrke de praktiske og estetiske fagene i utdanningen?». KD fikk utfyllende svar på sitt spørsmål og organisasjonene var samstemte på flere punkt. Tre momenter ble særlig løftet frem som styrkende tiltak for de aktuelle fagene; skolene må ha tilgang på verksted, utstyr og arbeidsrom tilpasset de ulike praktiske aktivitetene disse fagene krever, innføring av et kompetansekrav for lærere som underviser i de aktuelle fagene på grunnskolenivå og til sist støttet vi forslaget fra Meld. St. 28 ang. å utføre praktisk-muntlig eksamen i fagene musikk, kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving.

Les hele svaret fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen på spørsmålet til KD ved å trykke på denne lenken: Tilleggsoppdrag Udir 2017. Styrking av praktiske og estetiske fag i opplæringen. 

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har én uke på seg til å svare. 

Her kan du lese det skriftlige spørsmålet til Stortinget. 

Lenke til Nyhetsarkiv