facebook

VINNERSKOLER 2012: GOSEN SKOLE OG STAVSBERG SKOLE

For mer informasjon om skolene, klikk på bildene under, eller last ned pdf med presentasjon av skolene 

                    
 
   
 

Ungdomsskole: Gosen skole

 

Barneskole: Stavsberg skole

 
         
 

Juryens begrunnelse

Gosen skole utmerker seg på fl ere måter. De har som visjon at kunst og kultur oppleves som en verdifull ressurs i læringsarbeidet og at den estetiske dimensjonen skal være en del av skolen som organisasjon.

Skolen har følgelig laget en strategi for utviklingen av kunstfagene, og forankret arbeidet med kunst og kultur i skolens planer og praksis helt siden innføringen av den generelle delen av læreplanen i L97.

I skolens egen kvalitetsplan for perioden 2011-15 er kultur et eget programområde. Juryen vektlegger spesielt i sin begrunnelse skolens arbeid med å institusjonalisere kulturfagene i skolens virksomhet, og dessuten fokuset på fagkompetanse og vektlegging av variasjon av arbeidsmetoder og kunstformer.

Skolen kan vise til høy fagkompetanse på kulturfeltet, og vektlegger variasjon i arbeidsmetodene både innenfor ordinær undervisning og sine mange spennende prosjekter.I denne sammenhengen må især den årlige Gosenrevyen trekkes fram som et godt eksempel.

I tillegg har skolen flere prosjektperioder i løpet av skoleåret med vekt på tverrfaglighet med særlig fokus på de estetiske fagene.

Skolen satser på å lage gode rammer for de estetiske fagene gjennom å ha gode romfasiliteter og oppdatert utstyr.

 

Juryens begrunnelse

Stavsberg skole, er etter juryens vurdering, en gjennomgående kulturaktiv skole, som vektlegger arbeid med kunst og kultur i skolehverdagen.

Skolen har blant annet utarbeidet en egen kulturkalender som er forankret i skolens arbeid med den generelle læreplanen.

I kalenderen samles de ulike kulturprosjektene og arrangementene skolen vektlegger i løpet av skoleåret, og viser til en langvarig satsning på kultur og kreativitet i opplæringen.

Juryen vektlegger i sin vurdering at skolen har en klar profi l på kunst og kultur som er godt forankret i den generelle læreplanen. Satsningen på kunst og kultur er tydelig integrert i skolens planer og nettside, arbeidet drives frem med vekt på elevmedvirkning og av lærere i felleskap.

Stavsberg gjennomfører en jevn og forutsigbar satsning på kultur i skolen blant annet gjennom sine månedlige fellesamlinger der utdrag av aktuelt lærings- og kulturarbeid blir presentert.

Stavsberg skole vektlegger også samarbeid med lokale kunstnere og kulturarbeidere og bruk av varierte læringsmåter og forestillinger som involverer alle elever.

Dette bidrar til den helheltige satsningen på kunst og kultur i opplæringen.