facebook
Sæverud og Siljustøl

Fra Siljustøl til Uglestøl

«Fra Siljustøl til Uglestøl” har hatt hovedfokus på kultur, arkitektur, og kreativt gjenbruk, og har omhandlet komponisten/mennesket Harald Sæverud og hans Siljustøl. Prosessen har vært viktigst for oss denne gangen, selv om prosjektet også har resultert i spennende produkter. Vi har samarbeidet med arkitekt/kunstner Andrè Marandon. Barns medvirkning har stått sentralt, både personalet og kunstner har vært opptatt av synliggjøring av barna sine stemmer. En lekende tilnærming har også vært viktig for oss; noe dialogene underveis bar preg av, og produktene våre viser. (For eksempel uglebilder inspirert av Picasso og fotograf Rene Burri). Ettersom prosjektet utviklet seg, ble båndene til nærmiljøet sterkere. Vi knyttet nye kontakter, for eksempel med sønn og svigerdatter til Harald Sæverud. Etter at prosjektet var over har vi hatt en utstilling på Siljustøl, som ble sett av mange og ble godt mottatt på åpen dag i september. I januar 2012 er vi invitert vi tilbake til Siljustøl på besøk. Vi skal også holde foredrag om dette prosjektet på OMEP-konferansen om bærekraftig utvikling i Bergen i oktober. Vi har ellers fått et innblikk i hvordan en arkitekt tenker og arbeider. Barna, personalet og arkitekt hatt et kreativt fellesskap, hvor undring, medvirkning og lek har stått sentralt.

Juryens begrunnelse

Nok ein gong ser vi ein barnehage tilknytt Bergen kommune si ordning med Den kulturelle bæremeisen, utmerke seg i Barnehageprisen. At ein av vinnarane i år vart Akrobaten barnehage, er ikkje tilfeldig. Barnehagen har heilt sidan oppstarten arbeidt målmedvite og fokusert på fagområda kunst, kultur og kreativitet. I dette prosjektet startar barnehagen ein nyfiken og leikande prosess med blikket retta mot ein av kulturskattane i nærmiljøet, nemleg komponisten og mennesket Harald Sæverud og heimplassen hans, Siljustøl. Med det estetiske og kreative for auge, tek dei gjennom demokratiske metodar fatt i bornas undring og idear undervegs. I nær kontakt med kunstarkitekten Andre Marandon, utforskar borna og personalet ulike formspråk og materiale, og gjer eit djupdykk i temaa arkitektur i natur og landart som kunstform. Barnehagen viser i tilegg ei leikande tilnærming til språket der musikk/lyd, dikt og historier står sentralt. Spennande bruk av gjenbruksmateriale resulterer i fantasifulle fuglekasser som blir skapte i eit skogsområde som borna kallar Uglestøl. Tilnærminga til landskapet og naturen blir gjort i same ånd som Sæverud hadde til sitt Siljustøl. God dokumentasjon, fagleg forankring og solid arbeid pregar prosjektet. Juryen er begeistra av ein barnehage som brenn for å gje små born store kunstnariske - og kulturelle opplevingar over lang tid.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Vi vil trekke frem kapittel 1 punkt 1.5; Barns medvirkning; «Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barn må støttes til å leve seg inn i andres situasjoner og til å ta hensyn til hverandre». Det har vært viktig både for oss og kunstner/arkitekt at barna sine tanker skulle få komme frem under dette prosjektet. Å lytte til hverandre ble viktig i denne sammenheng, og å ta hensyn til hverandre. Barna fikk på denne måten et innblikk i hvordan demokratiske prosesser kan fungere, noe Rammeplanen også er opptatt av. Vi har i tillegg vært forankret i fagområdene, spesielt Nærmiljø og samfunn, Kunst, kultur og Kreativitet og Natur, miljø og teknikk, men det er viktig å legge til at vi også i dette prosjektet har jobbet tverrfaglig når det gjelder fagområdene i Rammeplanen. Vi har jobbet med mange viktige mål fra Fagområdene, men trekker frem et avsnitt fra punkt 3.4; «Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen».

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: