facebook
Foto: Odd Mehus

Vår gate

Dette prosjektet baserer seg på et tett samarbeid mellom en gruppe kunstnere fra kulturskolen, trinnlærere og elevenes eget nærmiljø. Elevene deltar i både dans, teater, musikk og billedkunst. Hvert prosjekt avsluttes med en forestilling eller et arrangement som hver prosjektgruppe selv bestemmer.

Prosjektet har utspring i byrådet i Bergen sitt ønske om å styrke levekårsprofilen i kulturskolen. Med bakgrunn i byrådets ønsker valgte man ut to bydeler som hadde lav score i levekårsundersøkelser og lav deltakelse i kulturskolens ordinære tilbud. Disse bydelene tilbød gratis kulturskoletilbud til alle elever ved 2. trinn som en forlengelse av skoledagen.

Initiativtakerne bak ”Vår gate” ønsket at prosjektet skulle fungere som brobygger ikke bare mellom skole og kulturskole, men også med elevenes familie og nærmiljø. For mange barn eksisterer det et skarpt skille mellom livet på skolen og hverdagen forøvrig, og målet for prosjektet var at det kunne bidra til en større åpenhet mellom de ulike delene av elevens hverdag.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde  som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et  ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: