facebook
Foto: Lena Knutli. Barna i aktivitet

Den kulturelle barnehagesekken i Stjørdal kommune - kulturskolen som ressurs i barnehagen

Den kulturelle barnehagesekken i Stjørdal er et direkte resultat av prosjektet KOM! barnehage. Skatval barnehage og Stjørdal kulturskole har i en treårsperiode samarbeidet for å høyne kvaliteten på, og bidra til høyere frekvens av kunst- og kulturaktivitet i barnehagen.KOM! barnehage var et prosjekt i regi av Norsk kulturskoleråd 2009-2012.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet er forankret i lov om barnehager og rammeplan for barnehagen: «Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter». (Barnehageloven §1)«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap». (Barnehageloven §2)”Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon." ... ”Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Barn deltar i kultur og skaper sin kultur. Barn gjenskaper selv og fornyer kulturen, i samspill med hverandre, med voksne og med det kulturmøtet de får med andre mennesker og situasjoner." (Rammeplan for barnehagen)

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: