facebook
Foto: Lena Knutli. Barna i aktivitet

Den kulturelle barnehagesekken i Stjørdal kommune - kulturskolen som ressurs i barnehagen

Den kulturelle barnehagesekken i Stjørdal er et direkte resultat av prosjektet KOM! barnehage. Skatval barnehage og Stjørdal kulturskole har i en treårsperiode samarbeidet for å høyne kvaliteten på, og bidra til høyere frekvens av kunst- og kulturaktivitet i barnehagen. KOM! barnehage var et prosjekt i regi av Norsk kulturskoleråd 2009-2012.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Lov om barnehager §1. Formål

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.

Lov om barnehager §2. Barnehagens innhold

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Rammeplan for barnehagen, kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. (…) Personalet skal være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og barnekultur (s.50-51).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: