facebook
Vi "håvet inn" på gamle sko!

Hallo - din SKO!

Sandsli barnehage har i samarbeid med kunstarkitekt Andrè Marandon gjennomført prosjektet "Hallo - din SKO!". Et stort samarbeidsprosjekt rundt temaet «sko» som omfatter alle barna fra 1 til 6 år, foreldrene og hele personalgruppen. Barnehagen avsluttet med storstilt kunstutstilling!

Juryens begrunnelse

Juryen vil framheve personalets evne til å jobbe kvalitetsmedvite, grundig og fleksibelt med eit prosjekt som let borna få boltre seg innanfor skoverda. I søknaden heiter det at ”balansekunsten mellom å planleggje og samtidig vere open for alle moglege innfall, er vanskeleg og krevjande”. Juryen kan trygt slå fast at barnehagen, saman med ein kunstarkitekt og ein filosof frå nærmiljøet, greier denne balansekunsten til fulle. Borna har i dette prosjektet gått på oppdagingsesferd innanfor det konkrete og abstrakte. Gamle sko har blitt skapt til personlege uttrykk gjennom allsidig lek, forming og refleksjon. Språktrening har stått sentralt og borna har leika seg fram til nye skouttrykk som ”Motorsagsko” og ”Fjær-sko”. Personalets evne til å glede seg og vise ekte nyfikne, smittar over på borna og humoren går som ein raud tråd gjennom prosjektet. Vi vil òg framheve personalets gode evne til å tilpasse prosjektet til bornas ulike alder. Her blir drama, rim og regler brukte når ”sko-oppdraga” blir avslørte. Som her til barnehagens 3-åringar: ”Kan dere i Venus gruppen som vandrer så freidig i skog og hei, på deres vei finne en sko eller ti, som det går an å plante gulrøtter i?”

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 8: Barnehagens arbeidsmåter, Progresjon

Barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Etikk, religion og filosofi

Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: