facebook

Hakkebakkeskogen

Småbarnsavdelingen i Lillevollen barnehage har tatt tak i barnas interesse for Torbjørn Egners bok om Hakkebakkeskogen. De har jobbet med sang, tekst og bilde, og barna har skapt sine egne utrykk av Hakkebakkeskogen og Petter Pinnsvin. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 4: Barns medvirkning

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet.  Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår (s.27).

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. (…) Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer

  • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne

  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk (s.51).

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kommunikasjon, språk og tekst

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur (s. 48).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: