facebook

“Kulturlauget –den kulturaktive eleven”

Målet for dette prosjektet er å stimulere flere elever til å delta i kulturaktiviteter, skape større etterspørsel etter opplæring i form av verksteder fra kulturskolen, og utvikle nye samarbeidsmodeller mellom Den kulturelle skolesekken (DKS), Ungdommens kulturmønstring (UKM), kulturskolen og grunnskolen. En rekke ulike verksteder tilpasset de forskjellige alderstrinnene skal bruke fagkompetansen hos kulturskolens lærere og tilføre grunnskolen kompetanse skolen selv ikke besitter.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde  som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et  ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: