facebook

Verdens Beste Festival

Kulturparken FUS barnehage har siden 2014 arrangert Verdens Beste Festival som avslutning på barnehageåret.  Her deltar alle barna, de ansatte og foreldre i gjennomføringen. Blant annet har førskolebarna ansvar for en stasjon for ansiktsmaling, mens noen foreldre har laget et band som spiller kjente barnesanger.  Les mer om gjennomføring og planlegging av festivalen, og la deg inspirere til å lage en egen barnehagefestival!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag, Mangfold og gjensidig respekt
Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Kapittel 4: Barns medvirkning
Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal kunne erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Kapittel 5: Samarbeid mellom hjem og barnehage
Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven §§ 1 og 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: