facebook

KDA To metoder for å tegne en løk.

Observasjon er nøkkelen i tegning. Elevene skal tegne det de faktisk har foran seg, og ikke en skjematisk fremstilling av løk. Dette undervisningsopplegget gir gode redskaper for observasjon og tegning.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kunst og visuelle virkemidler

Visuelle virkemidler 1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
-Bruke ulike tegneredskaper, underlag og teknikker i arbeid med frihåndstegning
-Gjøre rede for og bruke proporsjoner i egne arbeid med tegning av naturformer og geometriske former
- Kjenne til og kunne bruke fagbegrep knyttet til arbeid med visuelle virkemidler, materialer og teknikker.

  

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: