facebook

FORMGIVINGSFAG To metoder for å tegne en løk.

Observasjon er nøkkelen i tegning. Elevene skal tegne det de faktisk har foran seg, og ikke en skjematisk fremstilling av løk. Dette undervisningsopplegget gir gode redskaper for observasjon og tegning.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kunst, design og arkitektur

Visuelle virkemidler 1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
-Bruke ulike tegneredskaper, underlag og teknikker i arbeid med frihåndstegning
-Gjøre rede for og bruke proporsjoner i egne arbeid med tegning av naturformer, geometriske former og ulike gjenstander

Materialer, uttrykk og teknikker 1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
-Bruke fagbegreper for å redegjøre for egne valg, og presentere og vurdere et ferdig resultat

Grunnleggende ferdighet

Grunnleggende ferdigheter er integrerte i kompetansemålene, der de bidrar til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I kunst, design og arkitektur forstår en grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i kunst, design og arkitektur innebærer å ta i bruk fagterminologi i kommunikasjon knyttet til samarbeid, i samtaler, presentasjoner og diskusjon om egne og andres arbeid.

Å kunne skrive i kunst, design og arkitektur innebærer å kunne kommunisere gjennom tekst, tegn, bilde og symbol i visuelle uttrykk. Det betyr å kunne visualisere informasjon, fakta, ideer og holdninger og bygge opp fagtekst ved hjelp av hensiktsmessig terminologi og ulike visuelle uttrykksmidler.

Å kunne regne i kunst, design og arkitektur innebærer å beregne og oppfatte målestokk, form, proporsjoner, volum og dimensjoner. Det er òg sentralt i sammenheng med geometri, perspektivtegning og aksonometri.





Prosjektbeskrivelse:
Bilder: