facebook

Lokal kultur til små ranværinga

Kirkebakken kulturbarnehage ønsker å gi barna innspill og opplevelser hentet fra deres nærmiljø slik at de blir bevisste sin egen kultur og blir stolte av å være "ranværinga". De skal få leke med ord og uttrykk fra distriktet og bli bevisst sin språklige kulturarv. De skal få synge lokale sanger, høre eventyr og sagn fra nærområdet, få kunnskap og erfaring om lokale mattradisjoner gjennom å lage, smake og servere disse i barnehagen. barna skal få møte lokale kunstnere i deres miljø og selv få lage sine kunstuttrykk fra det de ser og erfarer.

Juryens begrunnelse

Juryen synest at fokuset på lokale tradisjonar og lokalt særpreg er med å skape ein kjerne av identitet og tilhøyrsle hos borna. Eit mangfald av aktivitetar knytte til lokale tekstar, dialektuttrykk, historier, dans, song, eventyr og mattradisjonar er måtar til å bli kjent med si eiga notid, men også fortid. Personalet stiller undrande spørsmål som ”kva er det å vere ranværing?”. Ved å la borna bli kjent med og stolt av eigen kultur, trur dei tilsette at borna også betre respekterer og forstår andres kulturar.

Juryen er dessutan imponert av barnehagens evne til å skape kontakt mellom generasjonane i dette nærmiljøet: Her møtest tilsette, born, foreldre, besteforeldre og oldeforeldre i ein kreativ og undrande atmosfære. Kultur, historie og kunnskap blir utveksla.

Kirkebakken kulturbarnehage får også fram tilknytinga til sørsamisk kultur gjennom å gje borna eit innblikk i både tradisjonell og moderne joik, og andre samiske tradisjoner. Personalet gjer eit stort arbeid med å synleggjere den samiske kulturen for born som veks opp utanfor dei samiske kjerneområda.

Juryen ser her ein barnehage som på ein heilskapleg måte meistrar å knyte det lokale og nære opp mot noko større og meir universelt.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 1: barnehagens verdigrunnlag, Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.

Faglig er prosjektet forankret i kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet. Vi ønsker å styrke barnas kulturelle identitet og deres personlige uttrykk ved å leke oss med ord og uttrykk fra distriktet. Gi dem kunnskap om ulike verktøy, teknikk og form ved å ha samarbeid med lokale kunstnere. Vi ønsker også å gi dem kulturelle opplevelser og på denne måten skape rom for felleskap, og gi nærhet og estetiske opplevelser. Kjenne på gleden og forundringen sammenJ

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: