facebook

Estetikk og matematikk

Betha Thorsen Kanvas-barnehage vant den nasjonale barnehageprisen i 2017 for prosjektet.

I prosjektet «Estetikk og matematikk» har Betha Thorsen Kanvas-barnehage brukt romlige installasjoner på varierte måter. Installasjonenes ytre grenser har vekslet mellom å bli begrenset av rommets fire vegger, av en kube, av lydkulisser, lyssetting, av et nettverk av tape eller VHS-bånd eller en labyrint lagd av møbler.

Prosjektet fokuserer på kroppslighet, og viser hvordan matematikk for de yngste kan være utforskende og estetisk. Ved å iscenesette ulike installasjoner i gjenbruksmaterialer legger prosjektet opp til at barn får aktiv medvirkning i et estetisk uttrykk, og gir mulighet til å utforske rommet og ulike materialer. Hele ideen er basert på å observere og tilrettelegge for gode møter mellom enkeltbarn, barnegruppa og installasjonene.

Juryens begrunnelse for barnehageprisen til Betha Thorsen barnehage

I prosjektet estetikk og matematikk har Betha Thorsen barnehage brukt romlige installasjoner på varierte måter. Gjennom prosjektet viser de faglig forståelse for de yngste sin kroppslighet. Barnehagen har vist hvordan matematikk for de yngste kan være utforskende og estetisk. Prosjektet fremmer også barnehagens hovedtema vennskap og synliggjør at ulike fagområder inngår i hverandre.

Personalet framviser stor faglig kunnskap. Ved å iscenesette ulike installasjoner som innbyr til aktiv medvirkning har de gitt barna mulighet til å utforske rommet og ulike materialer.

Materialene er i stor grad gjenbruksmaterialer. Bærekraftige materialer i store mengder synes å ha appellert til barnas utforskning. Barnehagen skriver at de legger vekt på innholdsparagrafen i barnehageloven om at barnehagen skal gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt fellesskap» Det mener juryen barnehagen har lyktes med.

Personalet viser evne til å reflektere utfra ulike perspektiv. De stilte seg for eksempel spørsmålet: Hvordan skal vi lykkes med å gjøre prosjektet relevant for barn her og nå? Er det mulig å jobbe med estetikk for estetikkens skyld, matematikk for matematikkens skyld og vennskap for vennskapets skyld i en likeverdig helhet som bidrar til å gjøre det interessant og rikt på erfaringer?

Barns medvirkning er en forutsetning for at dette prosjektet skal ha liv lagnad. Hele ideen er basert på å observere og tilrettelegge for gode møter mellom enkeltbarn, gruppa og installasjonene. Rapporten beskriver en barnegruppe som har utforsket og brukt installasjonenes muligheter til utfoldelse. Barnehagen konkluderer selv med at; «dette har vært et prosjekt der vi har eksperimentert med og lekt med ulike teorier, ettersom ingen menneskers handlinger kan reduseres til å forsås kun gjennom en teori. Kanskje er det det som er barnehagens profesjonelle blikk?» Ja kanskje det.

Juryen mener at prosjektet er meget godt forankret i rammeplanen og det er godt å se at barnehagen evner å bruke fagområdet antall, rom og form hvor området sees i sammenheng med en helhetlig tenkning.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3   Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen fokuserer særlig på å gi barna muligheter til å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, og bidra til samhørighet. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for opplevelse, sansing, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

  • Sørge for en estetisk dimensjon i fysisk miljø og innhold. Oppmuntre og stimulere barn til å iaktta estetiske fenomener og detaljer i møte med fysisk miljø og i kunstneriske uttrykksmåter.

 

3.7 Antall, rom og form

Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning av antall, rom og form. Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna erfarer, utforsker og leker med form og mønster.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

  • Gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage og skape ulike former og mønstrer

 

Rammeplan for barnehage 2006

 

 

 

 


Prosjektbeskrivelse:
Bilder: