facebook
Tegning i Gimp. Denne telefonen hadde utforming i forhold til dine fingre

Elektroniske kommunikasjonssystemer

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Høgskolen i Oslo og Akershus har samarbeidet om utviklingen av gratis undervisningsmateriell i Teknologi og design. Dette eksempelet er et undervisningsopplegg i Teknologi og design, som er prøvet ut på 9. trinn ved Alværn ungdomsskole. Utgangspunktet for opplegget var kompetansemålene etter 10. trinn: “Gjør rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøft samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike” og “Ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet”.

Elevene designet sitt eget kommunikasjonsprodukt som skulle presenteres i en brosjyre. I opplegget inngikk flere kompetansemål i både naturfag og kunst og håndverk. Innholdet var blant annet: nettverk, elektroniske kommunikasjonssystemer, samfunnsmessige konsekvenser, idéutviklingsprosess, formanalyse og tegning i billedbehandlingsprogrammet Gimp. Elevene kom fram til mange spennende produkter. Hva med en telefon som er både en linjal, har wifi, kalkulator og kan spille musikk? Eller en hjelm med innebygde sensorer og GPS, slik at du kan kommunisere med andre i skibakken uten å ta av hjelmen?

Utviklingen av undervisningsmateriellet og samarbeidet bygget på nevnte kompetansemål. Formidling av emner og aktuelle problemstillinger som grunnleggende ferdigheter, varierte og praktiske arbeidsmetoder og vurdering, var også sentralt i prosjektet.


Mer om undervisningsopplegget og oppgave i form av Powerpointpresentasjon finner du her:http://teknologiogdesign.wordpress.com

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Teknologi og design

KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN

  • Gjør rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøft samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike

 

ANDRE BERØRTE KOMPETANSEMÅL:

Kunst og håndverk

 

  • Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon.
  • Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare.
  • Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram

 

 

Naturfag

  • Ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet.
  • Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike

 

LÆRINGSMÅL:

Kunst og håndverk
- Lære å bruke digital programvare
- Lære bevissthet rundt form tilpasset brukergruppe
- Lære om designprosess
- Lære å kunne tegne skisser ut i fra en kravspesifikasjon

Naturfag
- Kunne gjøre greie for de ulike sentrale element et kommunikasjonssystem består av.
- Kunne identifisere disse elementene i det egendesignete systemet
- Kunne forklare informasjonsflyten i det egendesignete systemet
- Forklare hvordan elektromagnetisk stråling inngår som del av et kommunikasjonssystem

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: