facebook

Henrik Ibsen i barnehagen

Trekløveren barnehage har en lang tradisjon for å ha temaarbeid om Henrik Ibsen sammen med de eldste barna. Gjennom prosjektet ”Henrik Ibsen i barnehagen” får barna møte Henrik Ibsen i tre faser. De møter først den berømte Henrik Ibsen, så forfatteren Henrik Ibsen og til slutt mennesket Henrik Ibsen.

Juryens begrunnelse

Barnehagen legger til rette for gode opplevelser og delaktighet som gir refleksjoner, innlevelse og egne kunstneriske uttrykk. Nærmiljøet brukes aktivt, samt at lokal og nasjonal kulturhistorie gjøres levende og relevant for barn og voksne.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Rammeplanens fagområder, Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • Uttrykker sine følelser, tanker og meninger og erfaringer på ulike måter

  • Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

  • Leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

  • Opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

Prosjektet er med på å utvikle barnas språkøre: Det vidunderligste, Hedvigs vildand, Peer du lyver – Nei, jeg gjør ei. De liker mange av Ibsens ord og vendinger. Prosjektet er også med på å få barna til å sette ord på og samtale om aktuelle tema som det å lyve (Peer), det å forlate familien sin (Nora), det at foreldre ikke alltid holder det de lover (Hjalmar) og det å være redd. Prosjektet er også en erfaring i å lytte til den gode fortelling – ofte uten andre virkemidler enn fortellerens stemme. Personalet formidler utallige episoder fra Henrik Ibsens liv og forfatterskap og barna lytter.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: