facebook
Foto: Torill Adde

WOW

På Nesodden, som i mange andre kommuner, var erfaringen at oppfølging og fokusering på det å oppfylle kompetansemålene innenfor kunst og kulturfag, hadde et utviklingspotensiale.

Gjennom et tett samarbeid mellom kulturskole, skole og SFO ønsket man å gi elevene et tilbud av høy faglig kvalitet og med pedagogisk kompetente lærere. Det skapende element, det at eleven selv skal medvirke i innhold og idé, skulle vektlegges i alle aktiviteter. Målet var å utvikle nye undervisningstilbud på flere skoler i SFO- tid. Kulturskoleaktivitetene skulle være gratis, og tilbudet skulle favne alle barn.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde  som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et  ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: