facebook

KROM - kropp i rom

Det kunstneriske arbeidet og metoder utviklet ved Rom for Dans settes nå i sammenheng med utdanning og skole. KROM – kropp i rom er Rom for Dans ved Camilla Myhre og Caroline W. Nesse sin fortsettelse og videreføring av arbeidet med å inkludere barn- og unge i dansekunst. Med dette settes velutviklede metoder og verktøy inn i et helhetlig system som kan formidles videre til pedagoger, lærerstudenter, kunstnere, barn i skolen og andre interesserte. På denne måten ønsker de å dele mangeårig opparbeidet kunnskap, kompetanse og erfaring om det å involvere barn i kunstneriske prosesser og å ta den enkeltes uttrykk på alvor.

Visjonen er å på sikt å få KROM - kropp i rom inn som et permanent tilbud i grunnkolen, enten som eget fag eller som større og mindre kunstprosjekter over en viss periode. Vi ønsker sammen med skole og lærere å arbeide for en helhetlig utdanning av eleven, der også skapende prosesser og den enkeltes uttrykk og valg får plass.

Vinteren 2012 har vi gjennomført et KROM-prosjekt på 13 ulike skoler i Oslo, fra 1. klasse på barneskolen til 1. trinn på videregående. KROM – kropp i rom gir elevene plass i kunstneriske prosesser, og engasjerer elevene til refleksjon rundt hva kropp kan være og gjøre, samt hvordan et rom kan tas i bruk og endres ved hjelp av egen kropp og en rull maskeringstape. Elevenes innspill ble til en forestilling i klasserommet, der elevene selv deltok. Til slutt laget hver elev sin kropp/skulptur av maskeringsteipen.

I dette KROM – prosjektet har det blitt produsert ca 1000 teipskulpturer. Disse stilles ut som en liten utstilling på den enkelte skole frem til april. Deretter blir de en del av scenografien i forestillingen [´Bæ:re]. Elevene skal selv være med å frakte sin teipskulptur til Grünerhallen hvor forestillingen blir spilt. På denne måten får de også innblikk i en større kunstnerisk prosess og hvordan de selv er med å bidra til forestillingen.

 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

KROM – kropp i rom dekker først og fremst en del formål i fagene musikk og kroppsøving, men også en av de fremste målene i den generelle delen av læreplanen.

GENERELL DEL: Det skapende mennesket: Det fremste mål for utdanning er utvikling. Opplæringen skal møte barn, unge og voksne på deres egne premisser og samtidig føre dem inn i grenseland der de kan lære nytt ved å åpne sinn og prøve evner.

FAGPLANER MUSIKK: Formål - Samarbeid med profesjonelle musikere og kunstnere og samarbeid mellom grunnskole og kulturskole muliggjør møter med kunstuttrykk av høy kvalitet og gir elevene anledning til å være medskapende i arbeids- og formidlingsprosessen. Elevenes musikalske bakgrunn og den musikk- og dansekompetansen elevene tilegner seg utenfor skolen, bør tas i bruk i faget der det er naturlig. Den samlede kompetansen i musikk og dans bidrar til å oppfylle skolens mål om å utvikle skapende, samhandlende og integrerte mennesker som er i stand til å realisere seg selv på måter som kommer individ og samfunn til gode.

Gjennom innhold og aktivitetsformer som søker å møte elevenes uttrykksbehov og gi rom for estetiske opplevelser, kan faget bidra til erkjennelse, innlevelse, utfoldelse og deltakelse. Dans er en naturlig del av musikkfaget og bidrar til mangfold i elevenes musikalske uttrykksformer. Kompetansemål - improvisere dans og bevegelse - gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse - uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans

KROPPSØVNING: Formål - Kroppsøving som allmenndannande fag skal medverke til at mennesket sansar, opplever, lærer og skaper med kroppen. Faget skal inspirere til rørsle, kreativitet og sjølvstende hos den einskilde. Opplæringa i faget skal medverke til at elevane opplever glede, inspirasjon og sjølvforståing ved å vere i rørsle og samhandle med andre. Kompetansemål: - lage enkle dansar og eksperimentere med rørsler - skape dans/dansekomposisjonar og delta i dansar som andre har laga

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: