facebook

KDA - kroki og dyptrykk

Oppgaven bygger på oppgaven «Menneskekroppen, kroki og fargekomposisjon» i kunst og visuelle virkemidler, men kan brukes frittstående.

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av Trine Leer ved Thora Storm videregående skole i Trondheim for KDA i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Undervisningsoppleggene er utført i klasser med tolærersystem.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål

Kunst og visuelle virkemidler 2

I fagets formål står det at «programfaget skal legge grunnlaget for at eleven utvikler kunnskap om den bredde og variasjonen som finnes innenfor kunstfeltet. Faget skal fremme forståing for bruken av visuelle virkemiddel, og bidra til at eleven bevisst kan bruke de i personlige uttrykk. Opplæringen i kunst og visuelle virkemiddel skal rettest mot opplevelser, utforsking og utvikling av kunstneriske uttrykk. Opplæringen omfatter arbeid i ulike materiale og verktøy, både i tradisjonelle og nye teknikker og i analoge og digitale verktøy». Dette undervisningsopplegget ivaretar variasjon innen kunstfeltet, arbeid med ulike teknikker og personlig uttrykk.

Kompetansemål
Elevene skal kunne:

  • bruke kunnskap om anatomi, proporsjonar og forkortingar i teikninga av menneskekroppen
  • bruke valør, farge, form og perspektiv for å oppnå illusjon av rom
  • bruke sentrale komposisjonsprinsipp for å skape eigne uttrykk-
  • bruke fagomgrep i samtale om og vurdering av eige og andre sitt arbeid
  • bruke digitale verktøy for å utarbeid skisser og bildetnotat
  • bruke varierte materiale, reiskapar og teknikkar i arbeid med to- og tredimensjonal form

Grunnleggende ferdigheter

To av de grunnleggende ferdigheter er  sentrale i denne oppgaven:
Munnlege ferdigheiter 
i kunst og skapande arbeid inneber å kunne bruke fagomgrep i samband med eige arbeid i ein verkstad, å kunne føre samtalar, presentere og diskutere eige og andre sitt arbeid, dokumentere prosessar med skisser og notat.

Å kunne skrive i kunst og visuelle verkemiddel inneber å kunne kommunisere gjennom tekst, teikn, bilete og symbol i visuelle uttrykk. Det betyr å kunne visualisere informasjon, fakta, idear og haldningar og byggje opp fagtekst ved hjelp av fagomgrep og ulike visuelle uttrykksmiddel.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: