facebook

Joik i barnehagen

Fire praktiske eksempler på innhold og fremgangsmåte i hvordan barna kan lære joik i barnehagen. Her får du tips, lydfiler, filmer og annet digitalt materiell. Opplegget med Harens joik passer godt også for de yngste barna i barnehagen.

Bakgrunnen for Joikeprosjektet var et ønske om å bidra til å styrke samiske barn og unges oppvekstsvilkår i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Å styrke oppvekstsvilkårene handler blant annet om å styrke samiske barn og unges identitet gjennom ulike kunst og kulturuttrykk, også utenfor de samiske kjerneområdene.

Utarbeidet av: Annemarie Kjeldsø, musikkpedagog og prosjektleder i Joikeprosjektet i Kulturskolen i Sør-Varanger i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Faglig og pedagogisk ansvarlig i Joikeprosjektet: Lærer og joiker Berit Alette Mienna. Ansvarlig for rytmeseksjonen med utgangspunkt i vokale tradisjoner: Halvdan Nedrejord. Les mer om prosjektet her.

Joiker, lydfiler:

God dag-buorre beaivi 
God kveld-buorre eahket 
God morgen-buorre Iđit 
Opptak av Hva heter du -Mii du namma lea 
Opptak av fargene opplest på samisk 
Opptak av tallene 1-10, opplest på samisk og norsk 
Opptak Harens joik-Njoammila luohti B. A. Mienna 
Opptak Harens joik-Njoammila luohti.2.klassene Kirkenes skole 
Opptak lest tekst Harens joik-Njoammila luohti B. A. Mienna 
Opptak av joiken Jeg kan også joike- Mun maid máhtan -2.klasse Kirkenes skole  
Opptak Sámi álbmotbeaivvi lávlla 2. klassene 
Lest tekst Sámi álbmotbeaivvi lávlla 
Opptak Sami álbmot beaivvi lávlla. Berit Alette Mienna 
Opplest tekst Normo Jovnna. Berit Alette Mienna 
Opplest tekst, rytmisk, Normo Jovnna. Berit A. Mienna 
Opptak av joiken Normo Jovnna.  Berit Alette Mienna

Film:

Trommevideo Harens joik
Trommevideo Sang til samefolkets dag 
Trommevideo Jeg kan også joike
Trommevideo Normo Jovnna

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Samiske barnehager

Samiske barnehager skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap. (…) Samisk historie og kulturytringer som duodji, joik og fortellinger skal inngå som en del av barnehagens innhold, tilpasset barnas alder og utviklingsnivå.

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Andre barnehager med samiske barn

Innholdet i barnehagetilbudet til samiske barn utenfor samiske distrikt skal tilpasses barnas samiske bakgrunn. Dette innebærer at samiske barn og foreldre har rett til å forvente at personalet har kjennskap til, og legger vekt på, at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. (…)

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. (…)

Personalet skal

  • gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid

  • bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen 

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Etikk, religion og filosofi

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Nærmiljø og samfunn

Personalet skal gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner.

Veiledere og temahefter

Veileder for barnehager med samiske barn: 3.3.3 Joik og samisk musikk
Joik er samenes folkemusikk, ”å joike” kalles på samisk ”juoigat”. Andre ord for joik er ”luohti” og ”vuolle”. Joikens tekst kalles ”dajahus”. […] For barnehagene er det en oppgave å bygge opp en kompetanse omkring joikens plass i samisk kultur og historie. Barnehagen må gi barna kunnskap om ulike joiketradisjoner, og gi barna tilgang til å lytte på ulike joiker, få anledning til å møte samiske joikere, og få delta i skapende aktiviteter med joik som tema. Joik er et sterkt samisk symbol og er en identitetsmarkør for barna, derfor er det viktig å vektlegge arbeid med joik i barnehagen (s. 29).

Temahefte om samiske barns språk og kultur: Musikk.
Samisk musikk forbindes ofte med joik. Joik er også den eldste og mest kjente musikkstilen. Den har alltid hatt en sentral rolle i samiske samfunn. Joik kan beskrives som en kombinasjon av å synge og å bruke stemmen som et instrument. Joiken er felles for hele Sápmi, men med geografiske variasjoner i joikens musikalske stil. Joiken kan beskrive ulike elementer som steder, dyr eller personer og også hendelser (s. 20).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: