facebook

Min naturbok

Høsten 2011 har avdelingen Bakvendtland i Nøtteliten barnehage arbeidet med prosjektet ”Min naturbok.” Prosjektet gav mulighet til å arbeide tverrfaglig med barnehagens tre satsingsområder: barns medvirkning, språkstimulering og sosial kompetanse, i tillegg til å utforske ulike kunstaktiviteter. Hvert barn i avdelingen lagde sin egen naturbok. Aktivitetene som inngår i boka ble funnet på av førskolebarna i et planleggingsmøte, der barna var kreative og kom med mange gode og spennende ideer.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 4: Barns medvirkning

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet.  Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen (s.27).

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (s.23).

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov (s.22-23).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: