facebook
Inspriert av Fabienne Verdier

Maligens uttrykk

Bortigard barnehage vant den nasjonale barnehageprisen i 2017 for prosjektet.

I kunstprosjektet «Malingens uttrykk» har Bortigard barnehage i Bergen fordypet seg i en relativt vanlig aktivitet i mange barnehager, nemlig maling. De har utfordret seg selv og barna. Hvordan kan man nærme seg dette mediet på nye måter? Hvordan skaper prosesser hvor barna blir inkludert og deres identitet blir ivaretatt? Barnehagen har latt seg inspirere av malingen og ulike kunstneres vide uttrykksformer gjennom kunsthistorien og forbundet dette med uttrykk for følelser.  Ideen har vært å gjøre kunsten levende og tilgjengelig for barna.

Juryens begrunnelse for barnehagepris til Bortigaard barnehage

Maling er en vanlig aktivitet i mange barnehager, men hvordan kan man nærme seg dette mediet på nye måter? Og hvordan skaper en prosesser hvor barna blir inkludert og deres identitet blir ivaretatt? Dette har Bortigaard barnehage jobbet aktivt med gjennom prosjektet «Malingens uttrykk». En har latt seg inspirere av malingens vide uttrykksformer gjennom kunsthistorien og forbundet dette med uttrykk for følelser.

Prosjektet er stort og omfattende og hele barnehagen er inkludert og aktive i gjennomføringen. Både barn og voksne blir skapende og utforskende gjennom prosjektet. De ansatte har tatt et konkret valg på vegne av barnehagen. De har valgt ut ulike kunstnere som de knytter til ulike følelsesuttrykk. Juryen legger merke til den høye bevisstheten en har lagt til grunn i valg av kunstnere. Mange av disse kunstnere er relativt uvanlig å møte i en barnehagekontekst. Det grundige forarbeidet som blir gjort med å presentere kunstnerne i personalgruppen bidrar også som en kompetanseutvikling. Personalgruppen legger så til grunn en lekende og utforskende tilnærming i måten de presenterer kunstnerne for barna. Dette gir impulser som legger grobunn for barnas utforskning, opplevelser og læring.

Selv om prosjektet bærer preg av å være omfattende og grundig planlagt evner en likevel å ta barnas tilnærming og skapende prosesser på alvor. De skapende aktivitetene veksler mellom å være forberedte og spontane. Verktøy og materialer er tilgjengelig også utenfor de planlagte verkstedsaktivitetene. Verkstedet blir på sin side et svært utvidet begrep i dette prosjektet. Barna møter maling på nye arenaer, både ute og inne. En jobber med varierte størrelser, teknikker og med ulike følelsesuttrykk. Gjennom å gi prosjektet tid, plass og oppmerksomhet bidrar en til å manifestere det som noe viktig.

Prosjektet framstår som godt forankret i rammeplanen. Forming og malingens uttrykksformer står i fokus, men en bruker i stor grad også elementer fra musikk og drama. Ved siden av kunnskapsområdet «Kunst, kultur og kreativitet» viser barnehagen i søknaden, hvordan de også aktivt arbeider med «Kropp, bevegelse og helse» og «Etikk, religion og filosofi». Måten de forholder seg til barns medvirkning kommer også godt fram.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

«Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk.»

(Rammeplan for barnehage, 2006)

 

3.2 Kropp, bevegelse og helse

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna:

  • videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet.

Gjennom arbeid med kunstnere som bruker kroppen som en aktiv deltager i sin maling, vil barna få mulighet til å veksle mellom å bruke hele kroppen i store bevegelser, ved hjelp av rytme og ved finmotoriske maleteknikker.

 

3.3 Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:

  • styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk,
  • utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet.

Ved å presentere mange forskjellige måter å male på, vil barna kunne finne en kunstsjanger med maling som teknikk som passer til deres identitet. Barna blir møtt av voksne som er nysgjerrige, utforskende og tilstede i arbeidet sammen med barna. Dette gjør at barna får bearbeida sine inntrykk, og får filosofert og undra seg over det som de ser, og det de velger å gjøre selv.

 

3.5 Etikk, religion og filosofi

Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna

  • erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger.

Barna får presentert kunstnerne som personer, som av ulike grunner har valgt å jobbe på den måten de gjør. Hvorfor de velger det, og hvilke valg de har tatt blir presentert for barna, med rom til å filosofere rundt fortellingene sammen.

 

1.5 Barns medvirkning

Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Slik kan barn bli motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen (Rammeplanen 06, side 14).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: