facebook

Kunstveggen

Sandven FUS Barnehage har satsningsområde Kunst, kultur og kreativitet. Med utgangspunkt i dette har me hatt eit prosjekt som innebar å dekorera ein vegg. Dette vart gjort i eit samarbeid mellom dei små barna og ein lokal kunstnar.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I Barnehagelova står det at; "Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap". Prosjektet er også forankra i rammeplanens del 3.3. Kunst kultur og kreativitet. ”Barnehagen må gi barn høve til å oppleve kunst og kultur og til å sjølve uttrykkje seg estetisk. Å vere saman om kulturelle opplevingar og gjere eller skape noko felles, bidreg til samhøyrsle. Gjennom rike erfaringar med kunst, kultur og estetikk får barn høve mange til sansing, oppleving, eksperimentering, skapande verksemd, tenking og kommunikasjon”.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: