facebook
Barna fikk se Petras sykepleieruniform i \\\\\\\\

Petra og Laurentius

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet Petra og Laurentius berører flere sentrale temaer i formålsparagrafen i barnehageloven. Både gjennom prosessen med hele prosjektet, og gjennom budskapet i bokens fortelling, har barna fått formidlet grunnleggende verdier som medmenneskelighet, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. Bokens fortelling er forankret i den diakonale tradisjonen som Diakonhjemmet tilhører, men har samtidig et allmennmenneskelig budskap.


Prosjektet har involvert flere ulike fagområder:


– Kommunikasjon, språk og tekst: Barnehagene har mottatt brev som avdelingene har jobbet med sammen med barna, og fulgt opp det som står i brevene. Barna har gradvis tilegnet seg fortellingen som prosjektet bygger på, og innspill fra barna er blitt flettet inn i fortellingen. Spennende og lærerike samtaler om ord og begreper knyttet til menneskeverd, hva som har verdi, diakoni, skatter, mot.


– Kunst, kultur og kreativitet: Illustrasjonene i boken er et resultat av et samarbeid med en profesjonell illustratør som besøkt barnehagen over to dager og etterpå inkludert barnas tegninger og akvareller i illustrasjonene. Barna har også brukt tegning og maling som en måte å jobbe med fortellingen på.


– Etikk, religion og filosofi: Fortellingen som prosjektet bygger på, formidler noen sentrale verdier på en åpen måte. Det har dannet utgangspunkt for filosofiske samtaler og mye undring omkring hva som er viktig i livet.


– Nærmiljø og samfunn: Barnehagene ligger på Diakonhjemmets tomt ovenfor Majorstua i Oslo. Petraskogen, som er et viktig sted i boken, er et mye brukt turområde for barnehagene. Barna er blitt tettere knyttet til nærmiljøet og til den samfunnsmessige betydningen av de institusjonene som ligger her, særlig sykehuset.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: