facebook

Bamble sett fra et barneperspektiv

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.


Barnehageloven §3 Barns rett til medvirkning


Det er barnas undring og interesser som har vært styrende for vårt prosjekt. Med særlig fokus på fagområdene «Kunst, kultur og kreativitet», «Natur, miljø og teknikk» og «Nærmiljø og samfunn», har barnas stemme ført oss på spennende stier.

Falkåsen er en kunst- og kulturbarnehage hvor vi vektlegger estetiske fag og skapende virksomhet. Dette preger naturligvis også dette prosjektet:


Barnehagen skal være en kulturarena hvor barnet er medskaper av egen kultur (R11, s. 27)

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk (R11, s. 44)

I dette prosjektet valgte vi å knytte de estetiske fagene opp mot bruk av digitale verktøy (for å skape multimodale uttrykk):


Rammeplan for barnehager sier at barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Arbeidsformene må støtte barnets nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær (R11,s. 27)

Nærmiljø og samfunn ble et sentralt fagområde i prosjektet «Bamble – sett fra et barneperspektiv»:


Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt (R11, s. 47)

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: