facebook

Mennesket

Hva er et menneske? Kan man tegne en bevegelse? Kan vi kjenne hvem noen er uten å se? Har alle en skygge? I Fosslia barnehage har barna utforsket og undret seg over alt et menneske kan. Barna har brukt ulike materialer som tusj, leire og maling og brukt egne kropper som utgangspunkt for å skape uttrykk som sier noe om hva et menneske er. Fosslia barnehage vant Den nasjonale barnehageprisen 2015 for prosjektet.

For en fullstendig beskrivelse av prosjektet, se både prosjektbeskrivelse og rapport.

Juryens begrunnelse

«Hva er et menneske, og hva bruker vi kroppen vår til?» Dette var noen av spørsmålene barna i Fosslia barnehage spurte seg, og som gjorde at de satt i gang med et prosjekt som hele barnehagen har tatt del i.

Gjennom utforskning av kroppens bevegelse, hvordan den ser ut både fra baksiden og som skygge på veien en solfylt dag i barnehagen, har barna gjennom filosofisk undring fått kjennskap til hvordan menneskets kropp ser ut i ulike posisjoner og format.

Barnehagens personale har i sin tilnærming til temaet tatt barna på alvor, og brukt utsagn og spørsmål de har stilt som utgangspunkt for prosjektet, og som ledesnorer for hvor veien skal gå videre. I løpet av prosjektet har de jobbet med materiale som leire, tegning og maling. På denne måten viser de en forankring i Rammeplanen ved at barna får variert materiale å uttrykke seg med estetisk.  Alle barna, fra de aller yngste til de eldste i barnehagen, har vært med, og de voksne har vært tydelig tilstedeværende som støtte for barna i hele prosjektperioden.

Juryen mener at Fosslia barnehage har hatt gode utforskende og kunstfaglige prosesser hvor de har gått i dybden over lang tid. Den viser at når man jobber med et kjent tema, kan finne nye veier inn til forståelsen av det. Ved å ta i bruk hele sanseapparatet, og være utforskende og utprøvende, får barna en dypere erkjennelse av hva et menneske er – i hele sin kroppslige utfoldelse. Som barnehagen selv understreker, blir barna utfordret til å videreutvikle sin begrepsforståelse, og sådan viser prosjektet her også sin klare forankring i Rammeplanen - ikke bare innen det kunstfaglige, men også når det gjelder språk, kommunikasjon, kropp, helse, og sågar matematikken: «Vi må måle skyggen med måleklossen,» sier Frederikke. Måleklossen som er en meter lang blir hentet.  Den viser seg å være for kort, så skritt-telling blir løsningen. På denne måten finner barna ut at skyggen er hele en meter og 15 skritt lang. Juryen mener at dette er et forbilledlig eksempel på hvordan barnas medvirkning og forslag til løsninger, kan være med på å danne grunnlag for læringsmetoder som de vil ha nytte av i prosesser videre både i sitt barnehage- og senere skoleløp.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Gjennom prosessene har barna vært innom alle fagområdene:

Kommunikasjon, språk og tekst gjennom samtaler, tekstskaping og voksnes bevissthet rundt begrep.

Kropp, bevegelse, mat og helse gjennom å utfordre barna i motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.

Kunst, kultur og kreativitet blir godt synliggjort i dokumentasjonen, hovedsakelig gjennom bildekunst og kunsthåndverk.

Natur, miljø og teknologi gjennom å studere mennesket, forråtningsprosesser og aldring.

Etikk, religion og filosofi berøres gjennom samtalene der barn filosoferer over ulikheter og fenomener. Respekten for hverandre blir styrket gjennom samtaler om ulike kulturer. Samarbeidsoppgavene der barn må bli enig for eksempel om hvem sitt bilde de skal velge gir god trening i å finne løsninger.

Nærmiljø og samfunn gjennom å utvikle tillit til egen deltagelse og å påvirke fellesskapet.

Antall, rom og form eksempelvis gjennom måling av skyggens lengde, benevne og diskutere hvilken form ulike kroppsdeler har og ved å jobbe tredimensjonalt.

 

Barnehagen har som mål at alle barn skal oppleve progresjon gjennom prosjektene.

Kapittel 8 Barnehagens arbeidsmåter, Progresjon:

Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: