facebook
Foto: Anne Birgitte Fyhn

Sørsamisk duedtie - Ornamentikk og geometri

Artikkelforfattere: Professor Anne Birgitte Fyhn (Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Norges Arktiske Universitet – UiT), Dr art Maja Dunfjeld og lærere ved Åarjel – saemiej skuvle (Sørsamenes skole) Anita Dunfjeld Aagård, Per Eggen og Tone Larsen. Artikkelen er i utgangspunktet skrevet for- og publisert i Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning: 3/2015 og 4/2015. Vi videreformidler den med tillatelse fra Tangenten.

Artikkelen Utforskning av tradisjonell sørsamisk ornamentikk (vedlegg 1) beskriver et tverrfaglig undervisningsopplegg som omhandler sørsamisk ornamentikk i fagene duedtie (sørsamisk håndverk), matematikk og samisk språk. Opplegget inngikk i et utviklingsarbeid ved Åarjel-saemiej skuvle (Sørsamenes skole) i Snåsa kommune. Forfatterne setter fokus på sammenhengen mellom ornamentikk og geometri og utgangspunktet for undervisningsopplegget er det samiske tegnet gulmien borth (trekantstikk) som skjæres i bein, tre eller horn. Utviklingsarbeidet er forankret i teorien om at matematikk er et kulturelt produkt som er resultat av seks grunnleggende aktiviteter som gjenfinnes hos enhver kulturell gruppe (Jmf. Bishop, 1988). Lærerne som deltok i prosjektet erfarte at en slik tverrfaglig vinkling med tilhørighet til elevenes egen kultur gjorde noe med elevenes motivasjon.

Sørsamisk står på FN`s liste over truede språk og er et minoritetsspråk blant de samiske språkene i Norge og Sverige. De siste tiårene har det kommet flere sørsamiske læremidler, men ennå mangler både matematikk- og duedtiefaget lærebøker og læremidler på sørsamisk. Å ivareta elevenes språklige og kulturelle bakgrunn, var derfor et viktig mål med dette utviklingsarbeidet. Les mer om dette i den vedlagte artikkelen (vedlegg 2): Muligheter og utfordringer ved sørsamisk ornamentikk.

Undervisningsopplegget er primært tilknyttet den samiske læreplanen, men opplegget er også overførbart til norsk læreplan i kunst og håndverk og matematikk.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i samiske læreplaner for matematikk, duedtie (samisk håndverk) og samisk språk, 1.-4. trinn og 5.-7.trinn. Opplegget er også overførbart til norske læreplaner som her i kunst og håndverk:

Etter 4. årstrinn

Visuell kommunikasjon

- visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer

Design

- eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer

Etter 7. årstrinn

Design

- bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: