facebook
Foto: Grethe Malmo og Gunhild Bratvold

KDA - Dekorativt lysobjekt

«Dekorativt lysobjekt» er en variant av et tidligere utprøvd opplegg med VG1-klasser i formgivingsfag. Hensikten er å gi elevene en introduksjon til designbegrepet og innblikk i en arbeidsprosess fra ide til ferdig modell i en skaperprosess. Undervisningsopplegget er det første møtet elevene har med designprosesser. Fokus ligger på formforståelse og begrepsinnlæring, samt prosessen fra inspirasjon og ide til hensiktsmessig teknikk for ferdig modell. Opplegget går over flere uker og alle programfagstimene i en periode brukes til prosjektet. Korte workshops underveis med utforsking i materialer og teknikker er ment å gi elevene faglig og teknisk input de kan ta med i det videre arbeidet, samtidig som det gir variasjon i arbeidsformen.

Erfaring tilsier også at en klar tidsplan med obligatorisk veiledning på gitte tidspunkt og delfrister underveis hjelper elevene til å holde struktur på perioden og arbeidet sitt. Som en avslutning og en tankemessig videreføring introduserer og diskuterer vi hvilken rolle design og designeren har som bærekraftig aktør gjennom et produkteksempel eller aktuelt konsept.

Undervisningsopplegget er utviklet av lærere ved Hønefoss vgs. og videreutviklet med utgangspunkt i læreplanen for KDA av Gunhild Bratvold og Grethe Malmo.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål

Utforske og planleggje  

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

* kartleggje behov, innhente og visualisere informasjon og utforske alternative løysingar i ei design- og arkitekturoppgåve
* utforske eigenskapar og moglegheiter ved form, materiale og teknikkar ut frå kravspesifikasjon og grunngitte val
* kjenne til dei ulike fasane av ein planprosess for bygg og ein designprosess og ta i bruk dette i eige arbeid

Design, produksjon og presentasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

* utarbeide ein presentasjon som visualiserer og forklarer forslag til løysningar på eit tenkt oppdrag
* bruke føremålstenleg materiale og teknikkar i eige arbeid med designprototypar og diskutere kvalitet og utføring
* utvikle arbeidsteikningar av designprodukt

 

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter er gjennomgående i opplegget. I oppstartsfasen skal elevene presentere lysobjekt de finner på nett ut fra bl.a. funksjon, materiale og størrelse. Gjennom veiledning vil også muntlig ferdigheter være sentralt når elevene skal forklare egne ideer, samt kommentere andres. I slutten av oppgaven får elevene brukt sine muntlige ferdigheter i form av muntlig presentasjoner av hele prosessen med fokus på fagbegreper.

Skriftlige ferdigheter vektlegges gjennom notater, bruk av fagbegrep og beskrivelse av prosess.

Ferdigheter innen regning anvendes når elevene jobber med arbeidstegninger, modeller, forstørringer og tilpassinger. Her er det viktig å forstå volum, dimensjoner og proporsjoner.  

Digitale ferdigheter er i fokus når moodboard skal produseres og ved presentasjoner av prosjektene ved bruk av PowerPoint, eventuelt annet egnet presentasjonsverktøy.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: