facebook

Å forvandle en bilbutikk til barnehage

Gjennom jevnlige besøk i bilbutikken før, under og etter forvandlingene og i utforskning med forskjellige materialer har barna fått mulighet til å formidle sine tanker og opplevelser i prosjekteringsfasen og under selve byggeprosessen. Barna har dokumentert forandringer, studert konstruksjon og prøvd ut sammenhenger mellom punkter, linjer og flater i rommet. I motsetning til å presentere ferdige løsninger for barna har pedagogene forsøkt å skape situasjoner hvor de kunne tenke, være nysgjerrige, eksperimentere og uttrykke seg.

Juryens begrunnelse

Vi opplever en barnehage som er gode på undersøkelser og prosesstenkning, samt at vi opplever en barnehage som ivaretar leken og tar barna på alvor.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 8: Barnehagens arbeidsmåter

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet.

Kapittel 8: Barnehagens arbeidsmåter, Barnehagens digitale praksis

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. (…) Personalet skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer

  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Nærmiljø og samfunn

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: