facebook
Foto: Lena Knutli/KKS

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn

Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna og fremmedspråklige barn inspirasjon til hvordan man kan nærme seg temaene identitet og kulturelt særpreg på en måte som vekker barnas undring og kreative utfoldelse. Opplegget er videreutviklet og tilrettelagt for flyktningebarn på bakgrunn av prosjektarbeidet «Jeg» utført av Klosteret barnehage i Bergen kommune.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag, Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. (…) Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap (s.9).

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

  • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

  • bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen (s.51-52)

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: