facebook
Her lages Sporven

Stas å syngje gåmålt

Ringebu barnehage, Fåvang barnehage og Familiebarnehagene i Ringebu og Fåvang er vinnere av Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2015.  Prosjektet er et samarbeid mellom de tre barnehagene, som resulterte i sommerutstilling på Ringebu Prestegard i 2014. Barnehagenene har jobbet med sanger av Kristian Åsmundstad (1885-1976), som er en lokal folkesanger som tok vare på verdifulle sangtradisjoner fra Gudbrandsdalen. I dette arbeidet har barnehagene samarbeidet med Camilla Granlien som er en lokal folkemusiker. De har jobbet med sangtekster ved å undre seg over rare ord, dramatisere historiene i tekstene og oppsøke ei lokal smie. Barna har laget egne instrumenter av naturmaterialer og prosjektet viser hvordan personalet har jobbet med barnas medvirkning gjennom å ta deres spørsmål og interesser på alvor.

Juryens begrunnelse

I rammeplanen står det beskrevet at barna skal få oppleve lokal kunst- og kulturuttrykk. I prosjektet «Stas å syngje gåmålt» har Ringebu barnehage tatt utgangspunkt i Kristian Åsmundstad (1885-1976) sine gamle sangskatter. Han er en av de største sangkildene i Gudbrandsdalen, og bodde i sin tid i nabohuset til den ene barnehagen. Dette er et prosjekt med en dyp lokal forankring. Gjennom et samarbeid med folkesangeren Camilla Granlien fikk barna og personalet i barnehagen presentert ulike sanger og tekster som ga impulser for ulike kreative og skapende prosesser som resulterte i en utstilling på Ringebu Prestegard i 2014.

Med utgangspunkt i sangerskattene til Åsmundstad har barnehagen arbeidet med en gammel arv og tradisjon, og levendegjort dette sammen med barna. Personalet har bevist tatt et valg i forhold til å fokusere på den lokale dialekten, som en konsekvens av at sanger på dialekt fra eget distrikt var ukjent for både store og små. Dette blant annet for at barna skulle få god kjennskap til en tradisjon som er forankret i eget lokalmiljø. Slik har de utvidet barnas tidligere tradisjonelle repertoar av barnehagesanger.

Gjennom prosjektet ble barna veldig opptatt av «gamle dager» og gamle mennesker. Som en konsekvens av dette ble det arrangert besteforeldredag på avdelingene, hvor besteforeldre kom og fortalte om gamle dager og hva de gjorde da. De gikk også på besøk til bygdas gamlehjem, og sang Åsmundstad sine sanger for de eldre. Et rørende møte mellom generasjoner, og en fin måte å synliggjøre barnehagens virksomhet i lokalmiljøet.

De forskjellige sangtekstene har gitt avdelingene ulike impulser for det videre skapende arbeidet. Gjennom de ulike kunstfagene fikk barna skapt nye uttrykk. Nye sangtekster ble skapt av noen barn, utkledning, lek og dramatisering ble aktuelt i en annen barnegruppe. Andre barn besøkte en lokal smed i smia for å få kunnskap om gamle håndverkstradisjoner, noe som resulterte i at barna lagde sin egen smie. Andre igjen var på gardsbesøk og fikk et innblikk i fjøsstell og gardsdrift. Juryen synes Ringebu barnehage på en god måte tar i bruk lokale tradisjoner gjennom bruk av interessante møter med ulike ressurspersoner, og samtidig benytter estetiske uttrykksmedier til å bearbeide og utforske opplevelser og erfaring videre. Gjennom barnas videreformidling på blant annet gamlehjemmet, sørger personalet for god sirkulasjon og økologi mellom de ulike aktørene.

Juryen mener personalet på en forbilledlig måte har tatt utgangspunkt i en lokale kulturskatt, sett verdien av denne, og bidratt til at barna har skapt sine egne univers gjennom ulike uttrykk.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3 Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 36). 

2.6 Barnehagen som kulturarena

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold).

Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 30). 

3.3. Kunst, kultur og kreativitet

For å arbeide i retning av disse målene må personalet sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk og at de får møte kunstnere (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 38).

For å arbeide i retning av disse målene må personalet gi barna anledning til å bli kjent med tradisjoner innen bomiljø, byggekunst og håndverk, kulturlandskap og kulturminneri lokalmiljøet (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 38).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder:
Lydfiler: