facebook

Danny og den store fasanjakten

Danny og den store fasanjakten er et tverrfaglig undervisningsopplegg for en gruppe elever med et spredt funksjonsnivå, autister og utviklingshemmede. Felles for alle elevene var at de hadde behov for tydelig og langsom progresjon.

Formålet med prosjektet var bruk av litterær tekst som inspirasjon for et visuelt uttrykk gjennom samhandling. Kommunikasjon var et sentralt læringsmål.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Lokal læreplan - se eget vedlegg.
Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag fra det enkle til det mer avanserte er viktige dimensjoner i faget og forutsetter tid til utprøving og fordypning. Dette gir den enkelte mulighet til å oppleve gleden ved å skape og mestre.

Hovedområde – visuell kommunikasjon
I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. Form, farge og komposisjon, samt idéutvikling er sentrale emner.

Hovedområde – design
I design står formgivning av gjenstander sentralt.

Hovedområde – kunst
Tradisjonen med fritt skapende arbeid innenfor bilde og skulptur videreføres og utvikles.

Målene ble spesifisert til enhver tid i ukeplanene:

  • Lytte til en litterær tekst.
  • Utvikle kommunikasjon og samhandling.
  • Styrke språk og motoriske ferdigheter gjennom musikk og rytme.
  • Utvikle form og fargesans gjennom kunst og håndverk.


Grunnleggende ferdigheter
er integrert i kompetansemålene:
Å kunne uttrykke seg muntlig i Kunst og håndverk om eget arbeid. Presentasjon av eget arbeid
Å kunne lese i Kunst og håndverk dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler, og om å få inspirasjon til skapende arbeid

 

Tidsramme

Flere timer pr.uke i 3 mnd.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: