facebook
Raketten vår

Prosjekt FLY

Vi brukte «fly» som et åpent begrep og lot barna selv få tolke betydningen av det. De adopterte ordet «prosjekt» umiddelbart og stod i kø for å slippe til. I kjelleren fikk barna boltre seg fritt i lageret med overskuddsmateriale. Vi voksne har tilrettelagt og undret oss sammen med dem. Presentert materialene best mulig etter forholdene og som en ressurs. Ungene har fått sett at deler får nytt liv og har en egenverdi. Veien til kunnskap har gått gjennom at barna har brukt seg selv. De har søkt kunnskap, blitt nysgjerrige og reflekterende. Vi har gitt dem verktøyene og mulighetene og vist dem andre veier til læring.

Juryens begrunnelse

Bjerkhaug barnehage har i ein by der fly er ein naturleg del av kvardagen, utvikla eit prosjekt som fremjer entreprenørskapen til born gjennom å gjere borna nysgjerrige, gje dei skaparglede og oppmuntre til problemløysing. Her blir det arbeidd variert og tverrfagleg med eit stort og omfattande prosjekt som involverer både nærmiljø, forelda, kunstnar og ein observatør frå Universitetet i Nordland.

Juryen rosar spesielt barnehagens fokus på miljø og resirkulering ved å etablere eit eige gjenbrukssenter i kjellaren. Materiala frå dette mini-Remidasenteret gjer at barna kan utforske det ukjente gjennom å sage, bore, hamre, skru og lime. Å oppleve at dei blir anerkjende, får vere med og medstemme og at dei meistrar, gjev borna i Bjerkhaug barnehage tryggleik og sjølvtillitt. Dette får dei ikkje utan kompetente og lyttande vaksne. Eller som personalet sjølv skriv i søknaden til Den nasjonale barnehageprisen: ”Barna erfarer noe annet viktig: Ikke gi opp! Det finnes alltid en løsning. Slik lærer de seg å se mulighetene istedenfor hindringene”.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag, Bærekraftig utvikling

Barnehagen har (…) en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.

Resirkulering og gjenbruksmateriale står i sentrum for de kreative prosessene i prosjekt FLY. Det har både kunstneriske og miljømessige verdier. Vi ønsker å være en motvekt til bruk og kast-samfunnet, og påvirke barna til å se at det noen ser på som søppel kan være noen andres skatter.

Kapittel 8: Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal (…)

-          Arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i sammenheng

-          Inkludere nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter

Prosjektet vårt er tverrfaglig, med hovedfokus på fagområdene Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk og Nærmiljø og samfunn. Vi tok utgangspunkt i noe som barna allerede hadde et forhold til fordi det var en del av deres nærmiljø.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: