facebook
Raketten vår

Prosjekt FLY

Prosjektet FLY hadde to mål: Stimulere undring, fantasi, skaperglede, problemløsning og entreprenørielle egenskaper hos barna, ved bruk av overskuddsmateriell. Utfordre holdningene rundt bruk og kast mentaliteten, samt gi miljøutfordringene et positivt ansikt. «FLY!» ble et naturlig tema for prosjektet, da barna i Bjerkhaug omsvermes av fly til daglig - både ute og hjemme. Vi brukte «fly» som et åpent begrep og lot barna selv få tolke betydningen av det. De adopterte ordet «prosjekt» umiddelbart og stod i kø for å slippe til. I kjelleren fikk barna boltre seg fritt i materialrikdommen. «Kan vi bruke alt her?», var et vanlig spørsmål den første tiden. Vi voksne har tilrettelagt og undret oss sammen med dem. Presentert materialene best mulig etter forholdene og som en ressurs. Overskuddsmateriell er åpne, kjønnsnøytrale og det fins ingen rett eller gal bruk. Ungene har fått sett at deler får nytt liv og har en egenverdi. Veien til kunnskap har gått gjennom at barna har brukt seg selv. De har søkt kunnskap, blitt nysgjerrige og reflekterende. Vi har gitt dem verktøyene og mulighetene og vist dem andre veier til læring.

Juryens begrunnelse

Bjerkhaug barnehage har i ein by der fly er ein naturleg del av kvardagen, utvikla eit prosjekt som fremjer entreprenørskapen til born gjennom å gjere borna nysgjerrige, gje dei skaparglede og oppmuntre til problemløysing. Her blir det arbeidd variert og tverrfagleg med eit stort og omfattande prosjekt som involverer både nærmiljø, forelda, kunstnar og ein observatør frå Universitetet i Nordland. Juryen rosar spesielt barnehagens fokus på miljø og resirkulering ved å etablere eit eige gjenbrukssenter i kjellaren. Materiala frå dette mini-Remidasenteret gjer at barna kan utforske det ukjente gjennom å sage, bore, hamre, skru og lime. Å oppleve at dei blir anerkjende, får vere med og medstemme og at dei meistrar, gjev borna i Bjerkhaug barnehage tryggleik og sjølvtillitt. Dette får dei ikkje utan kompetente og lyttande vaksne. Eller som personalet sjølv skriv i søknaden til Den nasjonale barnehageprisen: ”Barna erfarer noe annet viktig: Ikke gi opp! Det finnes alltid en løsning. Slik lærer de seg å se mulighetene istedenfor hindringene”.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Rammeplanen sier: "Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap". Å oppleve kunst og kultur og uttrykke seg estetisk gir et mangfold av muligheter!

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: