facebook

Vær sett med barns øyne

Barnehagene i Ringebu kommune har de fem siste årene deltatt på sommerutstillingen på Ringebu prestegard sammen med profesjonelle kunstnere fra inn- og utland. I år er temaet "Vær sett med barns øyne" Utstillingen inneholder barnas refleksjoner underveis i prosessene, fotografier, og fotografier på store lerret. Alle bildene er tatt av barn i alderen 3-6 år.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 4: Barns medvirkning

Alle barn skal kunne erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. (…) Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov.

Kapittel 8: Barnehagens arbeidsmåter, Barnehagens digitale praksis

Personalet skal (…)

-          Legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer

-          Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna (…)

-          Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

Juryens begrunnelse

Juryen er imponert over måten barnehagane bruker foto som kunstnarisk uttrykksform for borna i barnehagen. Prosjektet viser at foto kan vere meir enn pedagogisk dokumentasjon, det kan også formidle borna sine estetiske uttrykk, undring og vitelyst.

Ved å ta utgangspunkt i fenomenet vêr, viser barnehagane korleis vi på ein tverrfagleg måte kan arbeide både abstrakt og konkret innanfor eit tema. Her blir det skapt, reflektert og utforska i barnehagar som over mange år har arbeidt grundig og variert med fagområda kunst, kultur og kreativitet. At bileta borna tek til slutt blir utstilte på ei kunstutstilling saman med lokale kunstnarar, viser at barnehagane anerkjenner og synliggjer bornas uttrykk i ein offentleg samanheng. På denne måten kan barnehagen utvide nedslagsfeltet sitt og sin formidlingsarena gjennom samarbeid med andre institusjonar i nærmiljøet.

Juryen rosar også måten barnehagane får fram korleis borna deltek og tenkjer gjennom deira eigne utsegner i prosjektskildringa. Her er det mange tankevekkjande og beskrivande sitat frå borna som i seg sjølv gjev idear til nye tilnærmingar og tverrfaglege prosjekt.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: