facebook

FYR Tannkrem og plastemballasje

Dette undervisningsopplegget tar for seg bevisstgjøring om forbruk og plast. Opplegget er ment å gi materialkunnskap og redskap for å være en reflektert forbruker og ikke minst designer.

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Berit Reitan, FYR koordinator ved Naturfagsenteret og Marte Henriksen ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa i 2015.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Design og handverk

Produksjon:

- Velge og bruke verktøy, materialer og teknikker på en hensiktsmessig og forsvarlig måte

- Eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper

Formål naturfag

«Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.»

-Kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

-Gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkt og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon

-Planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: