facebook

Ungdommens patentkonkurranse: Ungdommens innovasjonspris

Pilotprosjektet Ungdommens innovasjonspris er en konkurranse rettet mot ungdomstrinnet.

I pilotprosjektet er de innsendte produktene fra elever ved 9. trinn. Med utgangspunkt i undervisningsmateriell, utviklet for Teknologi og design og kompetansemål etter 10.trinn, har elevene sendt inn produktet sitt i form av brosjyrer der produktets form og egenskaper er beskrevet.

Pilotprosjektet ga følgende tema for konkurransen:

Design ditt eget kommunikasjonsprodukt
Krav:
Produktet presenteres i en brosjyre (Fig.1)
Innhold: Produktnavn, firmanavn, illustrasjon av produktet i bruk, brukergruppe, produktbeskrivelse, nettverktegning, kjøpsinformasjon og Gimp-illustrasjoner av produktet.(Fig.2)

Pilotprosjektet mottok 8 brosjyrer til konkurransen. De bar alle preg av at elevene hadde hatt en variert skisseprosess med spennende nyskapende og originale idéer. Kommunikasjonsprodukter i form av hjelm, parfymeflaske og mobiltelefoner for blinde var noen av produktene som ble presentert i brosjyrene. (Fig. 3 og 4 ) I tillegg viste de innleverte elevarbeidene at elevene hadde arbeidet godt med utforming, konsept utvikling og at de koblet inn det fagstoffet som de hadde fått innføring i løpet av prosjektet.

Tilbakemeldingen fra elevene og lærene var gode. De ga uttrykk for at undervisningsopplegget som var grunnlaget for utformingen av brosjyren, gjorde det enklere å fordype seg i nettopp dette kompetansemålet. Arbeidet med brosjyren ga rom for varierte oppgaver og aktiviteter som berørte mange sider av arbeid med design av et kommunikasjonsprodukt. At det ferdige produktet var en brosjyre skapte en helhet i presentasjonen og ga samtidig tydelige rammer for elevenes arbeid. Det var også en stor motivasjonsfaktor å kunne delta i en konkurranse.

Flere eksempler på innsendte produkter og mal for brosjyre finnes på bloggen Teknologi og design som driftes av Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen: http://teknologiogdesign.wordpress.com/2012/01/06/oppgave-i-teknologi-og-design-design-et-kommunikasjonsprodukt/

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Teknologi og design

Emnet teknologi og design er et flerfaglig emne der naturfag, matematikk og kunst og håndverk samarbeider. Teknologi og design dreier seg om å planlegge, utvikle og framstille produkter til nytte i hverdagen. Samspillet mellom naturvitenskap og teknologi står sentralt i dette hovedområdet. Naturfaglige prinsipper vil være et grunnlag for å forstå teknologisk virksomhet.Kompetansemålet i Teknologi og design etter 10. årstrinn:

  • Gjør rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøft samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike

 

Andre berørte kompetansemål:

 

Kunst og håndverk

  • Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon.
  • Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare.
  • Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram

 

Naturfag

  • Ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet.
  • Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: