facebook
Foto: KKS

Det gjemmer seg i deg – selvportretter og drømmer

Gjennom DKS-produksjonen "Det gjemmer seg i deg", ønsker kunstpedagogene fra Bodø kulturskole å inspirere alle 1. klassingene til å uttrykke tanker og følelser i form av lekende tegneteknikker og dramaøvelser. Før produksjonsstart på skolene arrangeres et lærerkurs for alle lærerne i kommunens førsteklasser i regi av Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. Dette kurset er viktig for kvaliteten i produksjonen. Lærerne forberedes på det som elevene skal være med på, og får i kurset delta på samme måte som elevene skal gjøre i produksjonen. Lærerne får i tillegg faglig bakgrunnskunnskap om de ulike øvelsene og aktivitetene.

Bodø kommune har blant annet gjennom Bodø-piloten vært ekstra bevisst på kompetanseheving, på å bruke kompetanse på tvers, og å utvikle kulturskolen som lokalt ressurssenter. Ved at kulturskolens ansatte får bruke den kunstneriske og pedagogiske kompetansen sin i DKS-produksjoner i kommunen, får de også utvikle seg som utøvere av faget sitt og øke sin kompetanse. Flere av kulturskolens kunstpedagoger får DKS-produksjonen lagt inn som en del av sin arbeidsplan.

Prosjektet er også omtalt i heftet Kulturskolen som lokalt ressurssenter

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

DKS-produksjonen «Det gjemmer seg i deg» har sin forankring spesielt i den generelle delen av læreplanen.

I læreplanverkets del 2- prinsipper for opplæringen- vektlegges utvikling av kulturell kompetanse som et prinsipp som skal gjelde alle fag og nivåer i grunnopplæringen.

Kulturell kompetanse inkluderes i en bredt definert basiskompetanse for å styrke den estetiske dimensjonen i norsk skole. Elevene må møte kunst og kultur og kulturformer som uttrykk både for individualitet og for menneskers fellesskap. Opplæringen skal organiseres slik at den bidrar til å heve elevenes kulturelle kompetanse. Her er samarbeid mellom skole og ulike aktører i nærmiljøet, slik som kulturskolen, av stor betydning.

Opplæringen i skolen skal legge til rette for at elevene utvikler sosial og kulturell kompetanse for deltakelse i et flerkulturelt samfunn.

Opplæringen skal fremme kulturforståelse og bidra til elevens utvikling av egen identitet og respekt for andre.

Kunst og kultur i grunnopplæringen innebærer at elevene skal få møte et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer, og at elevene skal utvikle sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: