facebook
Diskusjon og gjenfortelling med dokumentasjon

I hagen til Mirò

I barnehageåret 2010- 2011 hadde vi i Ruseløkka Barnehage et prosjekt som het I hagen til Mirò. Dette var et kunstprosjekt hvor alle i barnehagen fikk oppleve en stor utstilling av Mirò ved Henie Onstad Kunstsenter. Vi tok inspirasjonen derfra inn i barnehagen hvor barna fikk muligheter for å samtale om kunsten og å skape sine egne uttrykk på grunnlag av sine inntrykk. Når Mirò gikk tur fant han ofte ting som inspirerte ham. Disse tok han med seg til atelieret og brukte de senere i sine skulpturer. Vi har også samlet gjenstander og dette har resultert i noen spennende skulpturer av gjenbruksmateriale. Det ble et år med utprøving av nye kunstteknikker og fordypning innen forskjellige felter på grunnlag av barnas interesse. Det hele ble avsluttet med en stor utstilling hvor vi gjorde barnehagen om til et galleri og åpnet opp for familie, venner og lokalbefolkning. Det ble også produsert fem forskjellige kataloger til utstillingen.

Juryens begrunnelse

Ruseløkka barnehage kallar seg for kulturbarnehagen i Vika og viser korleis vi kan arbeide langsiktig, prosessorientert og kompetent med eit kunstfagleg prosjekt som er forankra i nærmiljøet og ressursane der. Barnehagen har sidan 2007 valt å tilsetje ein atelierist med kunstfagleg utdanning og er no inne i eit treårig prosjekt som fokuserer på satsingsområda biletkunst, musikk og fotball. I vinnarprosjektet til Den nasjonale barnehageprisen har borna vorte kjent med kunstnarskapet til Juan Mirò. Gjennom fyrst å få allsidige kunstinntrykk, har borna seinare skapt sine eigne varierte uttrykk i barnehagen saman med engasjerte og kunnskapsrike vaksne. Juryen framhevar den grundige og reflekterte måten barnehagen arbeider med pedagogisk dokumentasjon, dessutan at dei set bornas fantasi og interesse i fokus. Variasjon i materialbruk og teknikk kjenneteiknar også Ruseløkka barnehages solide tilnærming til kunstfagleg arbeid i barnehagen. Barnehagen har i tillegg levert ei svært god prosjektskildring som viser tydelege haldningar til born, vaksenrolla og kunst som dialogform.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet» og «utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk». Personalet må «oppmuntre og stimulere barn til å iaktta estetiske fenomener og detaljer i (…) kunstneriske uttrykksmåter i arkitektur, bilde, tekst, musikk og bevegelser» og «sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk».

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: