facebook

Sjøuhyret i fjæra

Marin forsøpling har både et globalt og et lokalt perspektiv og er derfor et dagsaktuelt tema. Prosjektet kan benyttes som et eksempel på hvordan en kan jobbe med undervisning for bærekraftig utvikling i barnehagen. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom lærere i kunst- og håndverk og naturfag ved barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet studiested Nesna og Ytteren miljøbarnehage i Mo i Rana. Gjennom et integrert opplegg med kunnskapsområdene Kunst, kultur og kreativitet (KKS) og Natur, helse og bevegelse (NHB) vil vi legge til rette for en helhetlig tilnærming til miljøutfordringen marin forsøpling. 

I høringsutkastet til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2016) heter det blant annet at "Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden" 

Nord universitet har en nyhetssak om dette prosjektet (10.5.2017):  Å skape et søppelmonster

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Fra Rammeplanens kap. 1 og 2:

1.3 Barnehagens formål og innhold, verdigrunnlag og oppgaver og 2.1 omsorg lek og læring: Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.

1.8 Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling / 2.2 lek: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig trygge omgivelser.

2.3 Læring: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

2.4 / 2.6 Sosial kompetanse: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap.

2.5 Språklig kompetanse: Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som utrykk for egne tanker og følelser.

Se også mål fra alle fagområdene under punkt 3 som beskriver dette på et mer detaljert nivå.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: