facebook
2 åringene på utstilling

Real life stories - bak maskene

Hvilken respons gir barna i møtet med samtidskunsten? Hvordan forstås kunstnernes uttrykk av barn i alderen 2 - 6 år? Kunst som også er fra et såpass fjernt land som Kina? Hva vil det si å ikke kunne uttrykke alt det vi tenker og mener? 

Barnehagen har arbeidet med inntrykk som de fikk fra utstillingen "Real Life Stories" på Bergen kunstmuseum. Dette var en utstilling basert på ti sentrale og anerkjente kinesiske samtidskunstneres arbeider.

Juryens begrunnelse

Kinesisk samtidskunst og 2–6 år gamle barn er en spenstig og spennende kombinasjon. Å velge samtidskunst som utgangspunkt for barnehagens kunstprosjekt er ikke en selvfølge for alle barnehager, men samtidskunst er ifølge rammeplanen for barnehagen et av de kunstuttrykkene barn bør få møte. Juryen mener at prosjektet «Real Life Stories – bak maskene» på forbilledlig vis viser hvordan samtidskunst blir aktuelt også for barnehagebarn.

Den filosofiske samtalen har vært vesentlig i dette prosjektet og har dannet grunnlag for kunstneriske prosesser i barnehagen. Kinesisk samtidskunst handler i høy grad om ytringsfrihet, og i dette prosjektet er nettopp retten til å ytre seg blitt en vesentlig del av samtalene med barna. På denne måten får prosjektet aktualitet knyttet til samfunnsmessige spørsmål.

Dette prosjektet vitner om et personale med faglig trygghet og med mot til å gå utover de opptråkkede løypene i barnehagens kunst- og kulturlandskap. Juryen vil trekke frem at de ansatte tar barnas evne til å møte ulike typer kunst alvorlig. De setter ingen begrensninger når det gjelder hvilken kunst som «passer» for barn. Sammen går de i møte med samtidskunsten og lar barna få oppleve og sanse og lage sine egne uttrykk av det de opplever. Dette gjør de på mange og varierte måter, blant annet gjennom bruk av IKT.

Prosjektet er originalt og nyskapende og kan inspirere andre barnehager til å utforske moderne kunst. Klosteret barnehage vant også prisen for tre år siden, da med prosjektet «Jeg». Selv om søkelyset denne gang er snudd fra «meg selv» til internasjonal samtidskunst, har de bevart den samme filosoferende grunntonen. Hvem er jeg, og hva er min plass i verden?

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal fremme danning
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. (…) Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. (…)

I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Etikk, religion og filosofi
Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.

Rammeplanens syn på danning har vært sentralt for oss i vårt arbeid. Prosjektet har i stor grad hatt de filosofiske samtalene med barna i sentrum, og som grunnlag for videre utforskende og kunstnerisk arbeid i prosjektperioden.

Vi jobber mest mulig tverrfaglig, så i så måte er vårt arbeide sterkt forankret i flere av Rammeplanens fagområder. Spesielt kan fagområdene Kunst, kultur og kreativitet, men også Nærmiljø og samfunn trekkes frem i forbindelse med dette prosjektet. 

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: