facebook
Arbeid i atelieret

Regnbuebarna - et visuelt orkester med en kunstner som dirigent

Dette var et samarbeidsprosjekt mellom SiT Barn og Trondheim kommunale kulturskole, hvor 130 barnehagebarn og en kunstner sammen lagde en stor kunstinstallasjon av gjenbruksmateriale. Prosjektet ble muliggjort av god kommunikasjon mellom barnehagen og kulturskolen. Begge parter bidro med sin kompetanse for å skape et verk hvor summen ble større enn delene, og barnas kunstneriske utfoldelse i prosessen ble vektlagt.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

1.6 Samarbeid med barnas hjem
Barnehagen har en viktig oppgave som møtested for barn og småbarnsforeldre og som kulturformidler.

2.6 Barnehagen som kulturarena
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet.
Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Barn deltar i kultur og skaper sin kultur. Barn gjenskaper selv og fornyer kulturen, i samspill med hverandre, med voksne og med det kulturmøtet de får med andre mennesker og situasjoner.

Personalet må være tydelige modeller og bevisste på eget kulturelt og verdimessig ståsted. For å ivareta barnehagens oppdragermandat må personalet erkjenne sin rolle som kulturformidlere gjennom egen væremåte. Personalet må være åpne for å reflektere over egne holdninger og handlinger.

3.3 Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna…
-utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk.
-styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk
-utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk (…).
-opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet…
-skape tilstrekkelig rom for både voksenledete og barnestyrte aktiviteter for å utøve og nyte estetiske inntrykks- og uttrykksformer.
-sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk og at de får møte kunstnere.
-motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer.


3.6 Nærmiljø og samfunn
(Personalet må) være oppdatert og opptatt av samfunnet og vise interesse for barns bomiljø og lokalmiljøets mange muligheter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: