facebook

Barn og Kunst

Utgangspunkt for prosjektet er vårt nærmiljø. Vestfossen er et tettsted fullt av kunst og kultur, som vi ønsker å bruke i vårt arbeid med barn. Barna i Vestfossen vokser opp i et spenningsfelt mellom det tradisjonelle og nytenkning, og vi mener det er viktig at barna blir kjent med/ opplever den kulturarven de er en del av. Vi vil gi barna røtter og vinger!Samtidig vil vi ta vare på det naturlig kreative og spontane som finnes i hvert enkelt barn.

Juryens begrunnelse

Juryen dreg fram Røkeberg kultur og naturbarnehages gode måte å gje borna innsikt i gamle, lokale tradisjonar på den eine sida og nyskapande, moderne kunstuttrykk på den andre sida. Barnehagen fer seg på ei danningsreise i sitt eige lokalmiljø i spenningsfeltet mellom det tradisjonelle og det samtidige. Personalet viser evne og vilje til å bruke dei opningane som finst i nærmiljøet og flettar dette inn i barnehagens aktivitetar: Mangfaldet er stort og spenner frå arbeid med vikinggraver, dyr i nærmiljøet, sansehage og sansetelt der samtidskunstnaren Morten Viskum har laga to installasjonar for borna, og ”Bokbamsen” som er eit leselysttiltak. Personalet har ei reflektert og medviten haldning til vaksenrolla i barnehagen og stiller spørsmål ved korleis dei kan ta vare på det spontane og kreative barnet, korleis dei kommuniserer med borna – og kvarandre, og om de sjølve har kontakt med eigen spontanitet og kreativitet. ”Vi vaksne er gjerne for opptekne av resultatet og gløymer å sjå barnet der det er”: Dette sitatet er henta frå søknaden deira og juryens kommentar er at borna i Røkeberg er heldige som har eit personale som både ser dei, men som også torer å vere sjølvkritiske i sine vaksenroller.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I rammeplanens fagområde, 3.3 kunst, kultur og kreativitet, står det at ”barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst, kultur og til selv å uttrykke seg estetisk”. Det er nettopp dette vi ønsker å ta tak i gjennom vårt prosjekt ”Barn og Kunst”. Prosjektet er også forankret i rammeplanen gjennom at kulturverdier, slik de gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet. Barnehagen tar også del i kulturen i nærmiljøet, og vi gir barna rike erfaringer med kunst og kultur. I tillegg jobber vi kontinuerlig med voksenrollen, og fokuserer på hvordan vi møter kunst sammen med barn. Vi skaper rom for uttrykk, gir de opplevelser og møter, med både kunst og kunstnere.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: