facebook
De tre røverene har tatt trikken

Folk og røvere i Kardemomme by

Suttestad kunst- og kulturbarnehage ønsker å gi barna positive opplevelser av å vise seg frem på scene foran et publikum. Med bruk av litteratur, drama, musikk og forming lager barn og voksne sammen forestillingen «Folk og røvere i Kardemomme by», som vises for foreldrene på sommerfesten.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag, Demokrati

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. (…) Barnehagen skal bidra til at barna får forståelse for og slutter opp om demokratiske verdier og normer som ligger til grunn for det samfunnet vi har i dag (s.8-9).

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov (s.22-23).

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kommunikasjon, språk og tekst

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur (s.48).

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk (s.50).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: