facebook

Vænna

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

«Bhg må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til å uttrykke seg estetisk»

- Dette er noe vi gjør hver dag, men i forhold til prosjektet fikk de virkelig mulighet til å uttrykke seg selv estetisk sett, og bruke alle sine estetiske evner og uttrykksmåter for å bidra med sitt til prosjektet.«Å være sammen om kulturelle opplevelser-……-samhørighet»

- Dette har vært et samarbeidsprosjekt fra start til slutt der barna har måttet jobbet sammen, godtatt andres meninger og kunnet skapt noe sammen til slutt, og vi ser at dette ble et prosjekt som bedret samholdet i barnegruppa.«Tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede»

- Dette har barna gjort gjennom hele prosessen. Det er deres ideer og tanker som har vært utgangspunktet for alt i denne prosessen.«Opplever at kunst, kultur, estetikk bidrar til nærhet og forståelse»

- Det barna har lært gjennom prosessen, både gjennom tanker og refleksjoner underveis og budskapet som kommer fram i sangen, har de lært direkte ut fra å jobbe med musikk.«Være lyttende og oppmerksomme-…….-av de estetiske områdene»

«Motivere barna til å uttrykke seg-…….-egne uttrykksformer»

- Vi har tatt barna på alvor gjennom hele prosessen. De har fått være med å lage sangen, bestemme hvordan musikkvideoen skulle være, og det at de har fått være med i så stor grad har skapt både mestring, stolthet og eierforhold til sangen.Vi har i tillegg dette nedfelt i årsplanen vår og som gjelder alt vi gjør til enhver tid:

«Musikk er en kilde til glede og energi, men kan også brukes for ro, til utvikling og stimulans. Det å uttrykke seg gjennom musikk er svært naturlig for barn. Vi vil gjennom musikk gi barna et helhetlig tilbud i henhold til rammeplanen for barnehager og de syv fagområdene den omfatter.»

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på den daglige virksomheten. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet (Barnehageloven §3, Barns rett til medvirkning)»Vi føler vi har fått ivaretatt mye av det rammeplanen beskriver, samt det vi har i vår egen årsplan på en god måte gjennom hele dette prosjektet, og det er tydelig at vi gjennom en slik prosess bruker både årsplan og rammeplan på en god måte.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder:
Film: