facebook
Utstilling av prosjektet

Fra skrot til skatt

Prosjektet har både et filosofisk og et miljømessig aspekt. Vi påvirkes av samfunnet rundt oss, og ikke minst vil omgivelsene rundt oss bli påvirket av oss. Gjenbruk av kunst og gjenbruk i kunsten ble stikkordene. Barna gikk på utstillinger som inspirerte til kreativt gjenbruk i barnehagen, og skaping av små "kunstverk". De samlet på skatter som senere ble til utsmykking av skulpturer.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering (s.51).

Kapittel 8: Barnehagens arbeidsmåter, Progresjon

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser (s.44).

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal fremme danning

Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av (s.21).

Kapittel 4: Barns medvirkning

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet (s.27).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: