facebook
Foto: Grethe Malmo

KDA - Romvirkning i bildeuttrykk

I Meld. St. 28 (2015-2016) henvises det til Ludvigsenutvalgets arbeid med kompetansebegrepet. Som anbefaling innen fagfornyelse beskriver utvalget fire fagovergripende kompetanseområder: fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære, kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta og kompetanse i å utforske og skape.   Dette undervisningsoppleggets intensjon er at elevene skal lære begreper og få forståelse for romskapende virkemidler gjennom praktisk tilnærming og utforsking. Arbeidet deles inn i ulike workshops med veksling mellom praktisk arbeid og teoretisk forankring. Fagbegrep konkretiseres ut fra elevenes egne erfaringer gjennom utforsking av teknikk og materiale. Gjennom bevisst videreføring og bearbeiding av motiv aktiveres fagspråket og forståelse for visuelle virkemidler. Elevenes sluttprodukt er relieff i leire som kan settes sammen til en felles utsmykning.

Det forutsettes at elevene tidligere har fått innføring i formbeskrivende begreper, enkle komposisjonsprinsipp, fargelære og perspektivtegning. I dette opplegget undersøkes romvirkning i mer abstrakte bildeuttrykk nærmere.

Undervisningsopplegget er gjennomført og utviklet av Gunhild Bratvold og Grethe E. Malmo ved Hønefoss videregående skole.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål

Visuelle virkemidler                                                                                                                                               
Elevene skal kunne
- kjenne til og bruke fagomgrep knytte til arbeid med visuelle verkemiddel, materiale og teknikkar

Materiale, uttrykk og teknikkar
Elevene skal kunne
- bruke farge, form, teknikkar, materiale og reiskapar for å oppnå det ønskte uttrykket i to- og tredimensjonale arbeid

 

Grunnleggende ferdigheter

Å kunne lese vil her si å få trening i å gjenkjenne, avlese og sette ord på informasjon knyttet til visuelle virkemidler som språk i egne og andres bildeuttrykk. Gjennom å se på elevenes arbeider samlet og legge til rette for samtale, vil elevene kunne observere variasjoner i uttrykk og se ulike former for romlige virkemidler. Videreføringen i leire vil gi økt bevissthet om valg av komposisjon og muliggjøre videre bearbeiding av komposisjonen.  Metoden gir også øvelse i bevisst bruk av fagbegreper. 

Muntlige ferdigheter innebærer å få øvelse i bruk fagbegreper knyttet til romskapende virkemidler og komposisjon i samtaler om egne og andres arbeid. Innledende praktisk workshop er ment å skape en basis for å sette ord på virkemidler som kan gjenkjennes i det visuelle.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: