facebook

Teaterbarnehagen Villa Matilda

Heldagsbarnehage for 50 barn i alderen 2 til 6 år. Hele driften er gjennomsyret av kunst og kulturformidling med hovedsatsing på drama, dans og musikk. Faste ansatte har spisskompetanse innenfor fagfeltene. Ansatte lager forestillinger for og med barn. I løpet av en uke kan barn velge mellom aktiviteter som dramagruppe, teaterforestilling, teaterdans, musikalsk teater, kor, litteraturgruppe, kulissemaling. De møter mange rollefigurer (de ansatte) som klovnen, kakemonsen, Bolivia, heksa, piloten, den gamle mannen og cirka 40 til som på forskjellig vis går i dialog med barna. Alt skjer i vernede hus på Fuhr i Grimstad.

Juryens begrunnelse

Juryen lar seg imponere av barnehagens bevissthet om å satse på spisskompetanse innen kunstog kulturfagene. De ansatte er nøye med uttrykkene de skaper og møter barna på deres premisser gjennom sine fantastiske rollefigurer.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Arbeidet i barnehagen er forankret i rammeplanens punkt 3.3 Kunst, kultur og kreativitet. Her står det blant annet at; ”barnehagen skal bidra til at barna utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama og tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede”. I Barnehageloven §2, om barnehagens innhold, står det at; ”Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap”.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: