facebook
Se! Kjenn! Kirkebakken kulturbarnehage

Suksessfaktorar i arbeid med kunst, kultur og kreativitet

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS) delar annakvart år ut "Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur" til tre barnehagar som arbeider spesielt godt med kunst, kultur og kreativitet. Med denne prisen ønskjer KKS å løfte fram gode eksempel på slikt arbeid som igjen kan bidra til økt engasjement og interesse for fagområdet kunst, kultur og kreativitet hos barnehagar over heile landet.

Søknadane vi mottar viser at mange barnehagar er gode på å implementere arbeid med kunst og kultur som ein naturlig del av barnehagekvardagen, år etter år. I arbeidet med å finne suksessfaktorar hos dei ulike barnehagane har det peika seg ut ein god del fellesnemnarar.

Vi ønskjer i denne artikkelen og vise til gode eksempel frå ulike barnehagar som har «knekt koden» i tilnærminga til dette arbeidet. Vi håpar at deira suksessfaktorar kan vere ein inspirasjon for andre barnehagar.

Artikkelen vart først publisert i "Barnehagefolk" nr. 2 2018

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: