facebook

Tanken var en lysskulptur

I Båsmobakken barnehage har de eldste barna jobbet med å lage en dinosaurskulptur av gjenbruksmaterialer og gips. De voksne hadde i utgangspunktet tenkt at de skulle lage en lys-skulptur, men barna hadde andre planer. Dette prosjektet viser hvordan man kan følge barnas initiativ og ideer, samtidig som de voksne støtter og bidrar med gode spørsmål til barna underveis i prosjektet. Gjennom å gi barna nye impulser åpner de voksne opp for barnas kreativitet og samtaler barna i mellom, som de får utløp for gjennom verkstedsvirksomhet. Her kan du også få tips til hvordan barnehagen kan få vist frem hva dere jobber med i lokalsamfunnet. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer

  • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

Kapittel 4: Barns medvirkning

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal kunne erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.

Barnehageloven, § 2. Barnehagens innhold

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: