facebook

Tanken var en lysskulptur

I Båsmobakken barnehage har de eldste barna jobbet med å lage en dinosaurskulptur av gjenbruksmaterialer og gips. De voksne hadde i utgangspunktet tenkt at de skulle lage en lys-skulptur, men barna hadde andre planer. Dette prosjektet viser hvordan man kan følge barnas initiativ og ideer, samtidig som de voksne støtter og bidrar med gode spørsmål til barna underveis i prosjektet. Gjennom å gi barna nye impulser åpner de voksne opp for barnas kreativitet og samtaler barna i mellom, som de får utløp for gjennom verkstedsvirksomhet. Her kan du også få tips til hvordan barnehagen kan få vist frem hva dere jobber med i lokalsamfunnet. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3 Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagen må̊ gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon (s. 36).

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna
• utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk
• styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk
• tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
• utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet
• utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama
• opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse (s. 38).

1.5 Barns medvirkning
Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Personalet må lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk. Barnehagen må gi rom for ulike barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden (s. 13-14).

Barnehageloven, § 2. Barnehagens innhold

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: